Researchers

Marcin Grulkowski

PhD awarded (date and institution):

November 6, 2009, University of Gdańsk, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

source criticism, late medieval codicology, the chancelleries of Hanseatic cities from the 14th to the 17th century, the finances of Hanseatic cities in the late Middle Ages, rental markets in Hanseatic cities

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland

Participation in research projects:
1.
„Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1506 r.)” [“The catalogue of documents and letters of Polish kings held in the State Archive in Gdansk (before 1506)”], carried out by the Institute of History of the University of Gdańsk, leader: Dr hab. Sobiesław Szybkowski, NPRH-funded, no. 11H 11 005480, 2012–2014.
2. „Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV–XV wieku” [“An edition of the accounts of Main Town Gdańsk from the second half of the 14th and the 15th century”], carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN, NCN-funded, no. 2012/05/D/HS3/03679, 2013–2017.
3. „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.” [“Gdańsk houses and their inhabitants from the late Middle Ages to the mid-19th century”] carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN, leader: Professor Edmund Kizik, NCN-funded, no. 2013/09/BHS3/00603, 2014–2018.
4. The international research project “Rechnungsbücher der Stettin-Danziger Kaufmannbankiersfamilie Loitz als Quelle für die Rekonstruktion der wirtschaftlichen und kulturellen Netzwerke in Nord- und Ostmitteleuropa des 16. Jahrhunderts”, funded by the government of the Federal Republic of Germany, affiliated with the Institute of Art History of Ludwig Maximilian University of Munich, leader: Professor Aleksandra Lipińska, 2018–2020.
5. „Dokumenty i listy z epoki jagiellońskiej z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Edycja krytyczna. Seria 2: Listy duchowieństwa, urzędników, szlachty i miast polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku” [“Documents and letters from the Jagiellonian period held in the State Archive of Gdańsk. Critical edition. Series 2: letters of clergymen, officials, nobles and Polish cities held in the State Archive of Gdańsk”], as part of the project „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. Historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV–XVI w.” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic before 1795: political history, the history of the state and its parliament in the 14th–16th c.”], NPRH-funded, no. 0471/NPRH5/H30/84/2017, affiliated with the Polish Historical Society, leader: Professor Krzysztof Mikulski, 2017–2022.
6. „Historiografia pruska XVI–XVIII. Bibliografia rozumowana prac drukowanych” [“Prussian historiography from the 16th to the 18th century. An annotated bibliography of printed publications”], with Professor Edmund Kizik (in preparation).

Selected publications:

1. “Rynek renty w Głównym Mieście Gdańsku w świetle najstarszych ksiąg gruntowych w XIV–XV wieku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 1, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2009, pp. 21–98.
2.Cło funtowe a działalność kancelarii Głównego Miasta Gdańska w XIV–XV w.”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 70 (2010), pp. 147–173.
3. “Nejstarší mĕstské knihy Hlavního Mĕsta Gdaňsku na základĕ systému kanceláří hanzovních mĕst ve 14. a 15. Století”, in: Stav a perspektivy zpřístupňování středovĕkých a ranĕ novovĕkých mĕstských knih, eds. M. Hrubá, L. Sulitková, V. Zábranský, Ústecký Sborník Historický. Supplementum 1, Ústí nad Labem, 2010, pp. 67–91.
4. “Kinderfürsorge und städtische Finanzen in der Rechtstadt Danzig im 15. Jahrhundert”, in: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby. Stati a rozšířené příspěvky z 29. Vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze, eds. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, Documenta Pragensia, vol. 31, Praha, 2012, pp. 191–215.
5. “Korespondencja Krakowa i Wrocławia z Głównym Miastem Gdańskiem w późnym średniowieczu”, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, (23) 2012, no. 4, pp. 3571.
6. “Definicja i klasyfikacje ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru Hanzy”, in: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, eds. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa, 2013, pp. 119−148.
7.Kilka uwag o pieczęciach z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka”, Studia Źródłoznawcze, 51 (2013), pp. 1932.
8. [with B. Możejko and S. Szybkowski] Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1492 roku), Gdańsk, 2014, pp. 460.
9. “Die Kämmereibücher der Danziger Rechtstadt in der zweiten Hälfte des 14. und im 15. Jahrhundert – ein neues Editionsprojekt”, in: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013. Neuere Editionen der sogenannten ‘Ego-Dokumente’ und andere Projekte in den Editionswissenschaften, eds. H. Flachenecker, J. Tandecki, with K. Kopiński, Toruń, 2015, pp. 295319.
10.Listy cesarza Fryderyka III Habsburga w Archiwum Państwowym w Gdańsku (na marginesie opracowania Regesta Imperii z archiwów pruskich i inflanckich)”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 135144.
11. Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, vol. 1, series A: Studia, Warszawa, 2015, pp. 546.
12. “Użytkowanie średniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta Gdańska w okresie nowożytnym – przegląd źródeł i możliwości badawczych”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 3, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 1942.
13. “Sutereny w Gdańsku w XV–XVIII wieku – niedostrzegane zagadnienie badawcze”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 3, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 4352.
14. [editor] Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV–XV wieku, Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, vol. 2, series B: Księgi kamlarskie, vol. 1, pp. 375.
15. “Podatki miejskie a księgowość w Głównym Mieście Gdańsku w późnym średniowieczu”, in: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, eds. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa, 2016, pp. 100125.
16. “Gdańsk chancellery and registers in the fourteenth to fifteenth centuries”, in: New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia. The Impact of Gdańsk, ed. B. Możejko, LondonNew York, 2017, pp. 4759.
17. [edition] Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, vol. 3, series B: Księgi kamlarskie, vol. 2, Warszawa, 2017, pp. 279.

Contact:

margrul@interia.pl