Researchers

Joanna Gierowska-Kałłaur

PhD awarded (date and institution):

June 28, 2002, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 8 November 2012 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 1 December 2013

Specialisation:

history of the territories of the former Grand Duchy of Lithuania in the 19th and 20th centuries, history of Poland in the 20th century, source editing

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Other:
Lecturer at the Centre for East European Studies, Warsaw University, since 2004

Participation in research projects:
1. [participant] „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenia-konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], MNiSW-funded, no. 11 H 13 013982.
2. [participant] „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1923). Wydawnictwo źródłowe” [“Minutes of the Council of Ministers of the Republic of Poland (1918–1923)”], NPRH-funded, no. 11 H 13 014582.
3. [participant] „Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918. Założenia, cele, metody działania i konsekwencje. Różnice i podobieństwa polityki okupacyjnej wobec Polaków w XX wieku” [“The first German occupation. The Kingdom of Poland and eastern borderlands occupied by the Central Powers, 1914–1918. Principles, aims, methods and consequences. A comparison of occupation policies against Poles in the 20th century”], MNiSW-funded, no. 2a H 15 0125 83.

Selected publications:

1. “Odczyt Marszałka Piłsudskiego wygłoszony 24 sierpnia 1923 roku w Wilnie” (ed.), Przegląd Wschodni, 5 (1998), fasc. 4 (20), pp. 767–791.
2. Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja?, Warszawa, 1999, pp. 131.
3. “Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich – kadra i procesy decyzyjne”, in: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 1999, pp. 40–57.
4. “Lenkijos Republikos Istatymu leidziamasis Seimas ir buvsios Lietuvos Dzidzios Kunigaikstystes zemiu problema”, in: 1920–1922 metu parlamentine patris, sprendimu politika, tikslai, aplinkybes. Konferencja Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos saleje, Vilnius, 2000, pp. 41–64.
5. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919–9 września 1920), Warszawa, 2003, pp. 447.
6. “Organizacja służby bezpieczeństwa na ziemiach podległych Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich (luty 1919–wrzesień 1920 roku)”, in: Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku. Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. A. Koryn, P. Łossowski, Warszawa–Łowicz, 2004, pp. 139–172.
7. “Władza sądownicza na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich”, in: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane Prof. dr hab. Michałowi Natowskiemu w 70-lecie urodzin, eds. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok, 2004, pp. 67–92.
8. “Żydzi i Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1919–1920”, in: Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX w., ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 2004, pp. 354–365.
9.Polacy i Białorusini we wzajemnych opiniach w latach 1918–1921”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 42 (2007), pp. 35–66.
10.Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej. Deklaracje i praktyka”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 44 (2009), pp. 21–63.
11.Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 45 (2010), pp. 91–122.
12.Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 46 (2011), pp. 181–216.
13.Powiat słucki w raportach agentów Wydziału Werbunkowo-Zaciągowego Okręgu Mińskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w roku 1919”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F: Historia, vol. 65, 2 (2010), pp. 123–140.
14. [introduction, selection, edition] Raporty Straży Kresowej 1919–1920. Ziem Północno-Wschodnich opisanie, series: O Niepodległą i granice, vol. 7, Warszawa–Pułtusk, 2011, pp. 1173.
15.‘Depozyty’ Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. (‘Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919’)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 47 (2012), pp. 208–272.
16.‘Białorusini’ czy ‘Moskale’? Ludność miejscowa Białorusi w świetle raportów Straży Kresowej Okręgu Brzesko-Grodzieńskiego”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48 (2013), pp. 44–73.
17. “Question of the access of restored Polish State to the Baltic Sea, in opposition to german interests”, in: Marea. Loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice, eds. F. Anghel, G.St. Manea, M. Omer, Târgovişte, 2014, pp. 225–238.
18. [with M. Kornat] “Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922–1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 49 (2014), fasc. 2, pp. 23–50.
19. [review] “Oleg Ałkajew, Ekipa do zabijania”, Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, no. 11(18), 2014, pp. 127–143.
20. O konieczności rzetelnego ustalania kontekstu rekonstruowanych emocji?, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 50 (2015) fasc. 1, pp. 207–222.
21. “Białorusini wileńscy w przełomowym momencie 1915 roku w świetle zapisek wileńskiego kronikarza Aleksandra Szklennika”, in: Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej, ed. D. Michaluk, Ciechanowiec, 2015, pp. 153–170 [appendix with selected sources].
22. “Na marginesie prac nad edycją źródła poznania historii Wilna i jego mieszkańców w czasach Ober-Ostu. Dziennik Aleksandra Szklennika”, in: Edytorstwo źródeł XIX wieku – problemy teoretyczne i praktyka edytorska, ed. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa, 2016, pp. 81–91.
23.Monarchiści i ich symulacje polityczne w maju-lipcu 1920 r. Memoriały płk. Maxa Bauera i gen. Wasilija Biskupskiego, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 50 (2015), fasc. 2, pp. 31–54 [appendix with selected sources: memoranda of Colonel Max Bauer and General Vasilyi Biskupski].
24. “Mìhal Romèr ì ‘belaruskae pytanne’”,ARCHE Pačatak, 2016, no. 3 (148), pp. 192–221; [Polish version] “‘Kwestia białoruska’ w Dzienniku Michała Römera. Na podstawie zapisów pomiędzy 25 marca 1918 a 6 marca 1920 roku”,Przegląd Wschodni, 14 (2015), fasc. 2 (54), pp. 335–360.
25. “Józef Piłsudski wobec obcych planów w stosunku do ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, in: Międzymorze w polityce II Rzeczypospolitej. Nadzieje i ograniczenia, ed. E. Znamierowska-Rakk, Warszawa, 2016, pp. 63–88.
26. [with M. Banaszkiewicz] “Stanowisko Rady Polskiej Ziemi Mińskiej w kwestii przyszłości Białorusi. Przyczyny zmiany stanowiska Komisji Litewskiej Tymczasowej Rady Stanu na jesieni 1918 roku”, in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, Warszawa, 2016, pp. 631–648.
27. “W kwestii rzekomo spóźnionej decyzji Józefa Piłsudskiego o powołaniu Białoruskiej Komisji Wojskowej”, Nowy Prometeusz, 10 (2016), pp. 97–112.
28. “Wpływ zmiany okupanta na miejską wielonarodowościową społeczność. Przypadek Wilna w latach I wojny światowej”, in: Gorad ì âgo žyhary: portrèt na fone èpohì. X–XX stst., eds. A.F. Smalenčuk, Mìnsk, 2016, pp. 145–161.
29. “Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku”, in: Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny, eds. P. Oliński, W. Piasek, Toruń, 2017, pp. 24–40.
30. “The two unknown reports from December 1921 by Witold Wielogłowski military attache ad interim in Bucharest”, in: Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, eds. M. Kornat, M. Willaume, M. Wołos, Kraków, 2017, pp. 116–133.
31. “Wizja polskiej polityki wobec Ziem Wschodnich w świetle wewnętrznych biuletynów informacyjnych Straży Kresowej”, in: Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku, eds. A. Dawid, J. Lusek, Bytom–Opole, 2017, pp. 219–236.
32.The biographies of leading Belarusian activists in the light of information gathered by the Polish Governmental Commissioner for the City of Vilnius in 1924, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 51 (2016), no. 2: Special Issue, pp. 31–71; [Polish version] “Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 roku”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 51 (2016), fasc. 2, pp. 31–70.
33.Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła”, Acta Baltico-Slavica (Polska – Litwa – Białoruś. Historia, która dzieli i łączy), 41 (2017), pp. 77–155 [including “List otwarty Stanisława Bułak-Bałachowicza do Borysa Wiktorowicza Sawinkowa z 16 sierpnia 1921 r.”, p. 113–137].

Contact:

j.gierowska-kallaur@uw.edu.pl