Researchers

Jacek Laberschek

PhD awarded (date and institution):

June 20, 1989, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

natural landscape, history of settlement in the Middle Ages

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Lesser Poland

Participation in research projects:
1.
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, participant since 2012.
2. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, participant since 2017.

Selected publications:

Pełna bibliografia

1. “Kuźnice żelazne w ziemi krakowskiej w średniowieczu”, Teki Krakowskie, 3 (1996), pp. 97–115.
2. “Na przełomie wieków”, in: Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, Kraków, 1998, pp. 161–211.
3. “W czasach piastowskich i jagiellońskich”, in: Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, Kraków, 1998, pp. 85–159.
4. “Huty szkła w ziemi krakowskiej od XIV do końca XVI wieku”, Teki Krakowskie, 12 (2000), pp. 115–128.
5. Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Kraków, 2006.
6. “Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII wieku”, in: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, Kraków, 2007, pp. 297–354.
7. “Stradów średniowieczny w świetle źródeł pisanych”, in: Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Kraków, 2007, pp. 21–31.
8. “Bezpośrednie zaplecze gospodarcze zamków województwa krakowskiego do połowy XVI wieku”, in: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków, 2008, pp. 459–476.
9. “Anfänge und territoriale Entwicklung der Krakauer Agglomeration im 13–14 Jahrhundert”, Quaestiones Medii Aevi Novae, 16 (2011), Frontiers and Borderlands, pp. 385–410.
10. “Leliwici Melsztyńscy w Rabsztynie”, in: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, vols. 1–2, eds. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków, 2012, pp. 649–670.
11. “Na pograniczu krakowsko-opolskim. Częstochowa pod rządami Władysława Opolczyka”, in: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, ed. J. Rajman, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, vol. 13, special issue, Kraków, 2013, pp. 154–166.
12. “Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa”, in: Średniowiecze polskie i powszechne, vol. 3, eds. I. Panic, J. Sperka, Katowice, 2010, pp. 180–198.
13. Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, Kraków, 2014.
14. “W średniowieczu”, in: Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice do schyłku XVIII wieku, vol. 1, Kraków–Michałowice, 2014, pp. 51–87.
15. “Plechów w średniowieczu i w XVI wieku (do 1576 roku)”, in: Plechów. Historia majątku ziemskiego, ed. W. Bukowski, Kraków 2016, pp. 45–99.
16. “Ojców i okolice do połowy XVI wieku”, in: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, ed. J. Partyka, Ojców, 2016, pp. 75–105.
17. “Obraz późnośredniowiecznej aglomeracji krakowskiej”, in: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, ed. J. Rajman, Kraków, 2016, pp. 223–239.
18. Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa, 2016.

Contact:

laberschek@op.pl