Researchers

Ewa Zielińska

PhD awarded (date and institution):

June 16, 2005, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of the reign of Stanisław August Poniatowski (especially Polish–Russian relations), edition of diplomatic sources produced during the reign of Stanisław August

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
“Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta” [“Edition of diplomatic sources produced during the reign of Stanisław August”], participant, completed.

Works in progress:
1.
Continued work on the project “Lettres de Philippe Mazzei et du roi Stanislas-Auguste de Pologne”, with Professor Vittorio Criscuolo.
2. Edition of the “Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg” for the years 1776–1779.

Selected publications:

1. [with D. Dukwicz] Entretiens du roi Stanislas Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), Warszawa, 2017 [in press].
2. [with A. Danilczyk] Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1782, Warszawa, 2017 [in press].
3. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1781, eds. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa, 2015.
4. “Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1778–1780”, in: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, eds. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa, 2014, pp. 339–368.
5. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1780, eds. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa, 2012.
6.Otto Magnus Stackelberg wobec projektu skonfederowania sejmu 1782 roku. Przyczynek do praktyki polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim”, Kwartalnik Historyczny, 4 (1999), pp. 73–86.
7. “Skarszewski Wojciech”, Polski Słownik Biograficzny, fasc. 1, pp. 50–61.

Contact:

ewa_zielinska1@op.pl