Researchers

Dominik Szulc

PhD awarded (date and institution):

June 18, 2014, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Humanities

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of the Grand Duchy of Lithuania and Polish-Lithuanian relations in 1492–1569, history of Lublin Land and the development of the parish network in the archidiaconates of Lublin and Zawichost, genealogy

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
1. [participant] Conservation, restoration and construction work in Saint Mary’s Church in Kraśnik, rearrangement of the premises and elements of adaptation for cultural tourism purposes, carried out as part of the Regional Operational Programme of the Lublin voivodeship 2007–2013, priority axis 7: culture, tourism and interregional cooperation, action 7.1: infrastructure of culture and tourism, IX 2010–VII 2013.
2. [participant] “Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594–1900 w świetle rejestracji metrykalnej” [“Population of Lublin county in 1582/1594–1900 in the light of vital records”], NPRH-funded, module 1.1, January 2013–March 2015.
3. [leader] “Delimitacje polsko-litewskie w latach 1492–1569. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych” [“Polish–Lithuanian delimitations in 1492–1569. Preliminary work, organisation and techniques of the functioning of boundary delimitation committees”],NCN-funded, December 2014–May 2017.
4. “Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta” [“Lublin and the history of its districts of the occasion of the seventh centenary of the city’s foundation”], funded by the Foundation for Civic Activity and the President of the City of Lublin; chairman of the committee for organisation and research, February 2015–December 2017.
5. [leader] “Polsko-litewskie spory graniczne między ziemiami lubelską a brzeską w I połowie XVI wieku i ich ślady w kulturze materialnej dawnego pogranicza” [“Polish–Lithuanian border disputes between Lublin Land and Brześć Land in the first half of the 16th century and their traces in the material culture of the former borderland”], funded by IH PAN, September 2015–March 2016.
6. [participant] “Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic: a history of the Grand Duchy of Lithuania and the relations of the Jagiellonian state with the East”], NPRH-funded, 2018–2019.

Selected publications:

Articles:
1.
“Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie. Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499–1500”, Wschodni Rocznik Humanistyczny, V (2009), pp. 27–50.
2. [with P. Rachwał] “Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. Przyczynek do życiorysu kompozytora”, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 3 (2011), pp. 122–131.
3. [with E. Zielińska] “Depozyt znaleziony w ołtarzu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku”, in: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. A. Jaworska, S. Górzyński, Warszawa, 2013, pp. 231–250.
4. “Problemy działalności publicznej kardynała Fryderyka Jagiellończyka”, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 9 (2013), pp. 203–235.
5. “Mykolo Glinskio ir Jono Zaberezinskio konflikto genezė ir pradžia 1503 metais. Valdančiojo elito pokyčiai Lietuvoje XVI amžiaus pradžioje”, Lietuvos Istorijos Studijos, 33 (2014), pp. 44–66.
6. “Влияние литовско-московских войн на взаимоотношения Литвы с Польшей в 1492–1569 гг.”, Исторический вестник, 4 (2014), pp. 198–226.
7. [With R. Jaworski] “Картина польско-литовских взаимоотношений в польской историографии XIX–XX вв.”, Исторический вестник, 4 (2014), pp. 114–136.
8. “Острожский К.И.”, Большая Российская Энциклопедия, vol. 24, Mocква, 2014, pp. 614–615.
9. “Relikwie z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach z II. połowy XVIII w. i okoliczności ich zdeponowania”, Res Historica, 36 (2014), pp. 167–178.
10. “Osadnictwo historyczne i stosunki własnościowe w okolicach Modliborzyc przed powstaniem miasta”, in: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, ed. D. Szulc, Lublin–Modliborzyce, 2014–2015, pp. 100–216.
11. “Kościół i parafia Modliborzyce od połowy XVII do początku XIX w.”, in: ibidem, pp. 258–324.
12. “Miejsce unii horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492–1506”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie. Prace Historyczne, 141 (2014), no. 2, pp. 339–365.
13. “Wymiana dyplomatyczna między Polską a Litwą w sprawach moskiewskich w latach 1492–1569; Diplomatinės pasiuntinybės tarp Lenkijos ir Lietuvos Maskvos klausimais 1492–1569 metais”, in: Tarptautinė mokslinė konferencja 1514m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai. Skiriama Oršos mūšio 500 metų sukakčiai paminėti. Pranešimų tezės; Międzynarodowa konferencja naukowa “Bitwa pod Orszą 1514 r.: zwycięstwo militarne i jego znaki” poświęcona obchodom 500. rocznicy bitwy pod Orszą. Tezy referatów, Wilno, 2014, pp. 23–26.
14. [with K. Kołodziejczyk] “Szymański Aleksander (1902–1944), działacz ludowy i komunistyczny”, in: Polski Słownik Biograficzny, fasc. 204, Warszawa–Kraków, 2014, pp. 139–140.
15. “Inkorporacja parafii zdezorganizowanej w Rzeczypospolitej w okresie potrydenckim na przykładzie parafii Słupie i Modliborzyce w diecezji krakowskiej”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 106 (2016), pp. 281–303.
16. “Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna river catchment – case study (SE Poland)”, Landscape Research, 42 (2017), DOI: 10.1080/01426397.2017.1296939.
17. “Litewskie reformy ustrojowe lat 1564–1566 a sprawa unii polsko-litewskiej. Podsumowanie problemu w 450-tą rocznicę wejścia w życie II Statutu Litewskiego”, Східноэвропейский історичний віcник/East European Historical Bulletin, 3 (2017), pp. 12–2.
18. “‘Na dalekiej Ukrainie…’. Uwagi o przyczynach i organizacji procesu delimitacji na marginesie książki Mykoły Krykuna ‘Кордони воэєводств правобережнoї України y XVI–XVIII століттях’”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108 (2017), pp. 273–282.

Source editions:
1. “Zabudowania parafii św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach w świetle wizytacji prepozyta Antoniego Franciszka Dunin-Kozickiego z 1781 r.”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 94 (2011), pp. 317–330.

Edited volumes:
1. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, vols. 1–5 (2009–2014).
2. Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, Lublin–Modliborzyce, 2014–2015, pp. 592.
3. Historia Micra – Historia Magna, vols. 1–2 (2012–2014).
4. Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta, Lublin, 2017, pp. 485.

Contact:

dszulc@ihpan.edu.pl; rocznik.ltg@interia.pl