Researchers

Bogusław Dybaś

PhD awarded (date and institution):

January 5, 1988, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Humanities

Further academic qualifications:

Habilitation: 30 June 1998 (Toruń)
Professorship: 3 April 2009

Specialisation:

history of the Polish–Lithuanian state in the modern period, history of the estate institutions, history of Livonia and its relations with Poland in the modern period, military history (especially history of military fortifications), history of Toruń

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries
(unpaid leave, head of the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna)

Selected publications:

1. [co-edited] Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław, 1989.
2. [co-edited] Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI–XVIII wieku, Warszawa, 1990.
3. Sejm pacyfikacyjny w 1699 roku, Toruń, 1991.
4. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń, 1998.
5. [co-edited] Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, vol. 1: 1526 – połowa 1528, Toruń, 2001.
6. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–1717 (z dziejów instytucji stanowej), Toruń, 2004.
7. “Die ‘militärische Revolution’ in Polen-Litauen. Die Hauptprobleme der Entwicklung des Heerwesens in der polnisch-litauischen Republik im 17. Jahrhundert”, in: Von Söldnerheeren zu Un-Truppen. Heerwesen und Kriege in Österreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Symposium 5. November 2010, Wiedeń, 2011, pp. 11–27.
8. “Inflanty – unijny ‘poligon’ Rzeczypospolitej”, in: Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej, eds. T. Kempa, K. Mikulski, Toruń, 2011, pp. 101–110.
9. “Wallenstein & Radziwiłł. Wizjonerzy i zdrajcy”, in: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, vol. 3: Paralele, eds. H.H. Hahn, R. Traba, Warszawa, 2012, pp. 162–175; [German version] “Wallenstein und Radziwiłł. Visionäre und Verräter”, in: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, vol. 3: Parallelen, eds. H.H. Hahn, R. Traba, , Paderborn–München–Wien–Zürich, 2012, pp. 166–181.
10. [co-edited with W. Bukowski, Z. Noga] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, vol. 1, part A: Sections 1–30, part B: Faksymilia arkuszy 1–30 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 1 Teil A: Sektionen 1–30, Teil B: Faksymileblätter 1–30, Kraków 2012, pp. CXVIII, 310.
11. [co-edited with W. Bukowski, Z. Noga] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, vol. 4, part A: Sections 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; part B: Faksymilia arkuszy 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 4, Teil A: Sektionen 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; Teil B: Faksymileblätter 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143, Kraków 2012, pp. LXXVIII, 324.
12. [ed. with T. Kranz, I. Nöbauer, H. Uhl] Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Polen und Österreich. Bestandaufnahme und Entwicklungsperspektiven, Frankfurt am Main, 2013, pp. 346, with illustrations.
13. [co-edited with J. Winiewicz-Wolska] “Listy Maxa Dvořáka do Karola Lanckorońskiego (1907–1921) / Briefe von Max Dvořák an Karl Lanckoroński (1907–1921)”, Lanckoroniana, vol. 4, Wiedeń, 2015, pp. XXXV, 301.
14. [with A. Barwicka, A. Kalinowska, E. Kwiatkowska-Dybaś, L. Kuk, M. Przegiętka, R. Skowron] Polscy dyplomaci w Wiedniu / Polnische Diplomaten in Wien 1515–2015, Wiedeń, 2015, pp. 200.
15. [co-edited with R. Jaworski, M. Wołos] Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku / Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915, Wiedeń/Wien, 2016, pp. 194.
16. [co-edited with O. Dukh, Ł. Walczy] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, vol. 12, part A: Sections 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, part B: Faksymilia arkuszy 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, part C: translation of military descriptions into Ukrainian / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 12, Teil A: Sektionen 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, Teil B: Faksimileblätter 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, Teil C: Übersetzung ins Ukrainische von militärischen Beschreibungen für Karten, ed. Z. Budzyński, Warszawa 2016, pp. XCV, 279, + maps (separate volume) pp. XII, 90.
17. [co-edited with Ł. Walczy] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, vol. 8, part A: Sections 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, part B: Faksymilia arkuszy 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 8, Teil A: Sektionen 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, Teil B: Faksimileblätter 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, ed. A. Janeczek, Wydawn. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, pp. XCI, 283, + maps (separate volume).

Contact:

dybas@viennapan.org