Researchers

Bogumił Szady

PhD awarded (date and institution):

June 12, 2002, John Paul II Catholic University of Lublin

Further academic qualifications:

Habilitation: 2011 (John Paul II Catholic University of Lublin)
Associate professor in IH PAN since 2012

Specialisation:

modern history, socio-religious history, historical geography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. [participant] “Mniejszości religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku” [“Religious and national minorities in Poland in the second half of the 18th century”], no. 1 H01 G 037 13, leader: Professor S. Litak, Zygmunt Wojciechowski Western Institute in Poznań), 1997–2000.
2. [participant] “Atlas religii i wyznań przed I rozbiorem Rzeczypospolitej, ok. 1772 r.” [“An atlas of religions and confessions in Poland before 1772”], no. 2 H01 G 01825, leader: Professor S. Litak, Institute of East-Central Europe in Lublin, 2003–2006.
3. [participant] “Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Opracowanie źródłowe” [“Church and society in Lesser Poland in the second half of the 18th century”], no. N10806432/3267, leader: Dr hab. Jan Szczepaniak, Towarzystwo Naukowe KUL, 2007–2009.
4. [participant] “A Historical Atlas of Poland in the 16th century”, NPRH-funded, 2012–2014.
5. [participant] “Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, 2012–2017.
6. [participant] COST Action IS 1301 “New Communities of Interpretation”, WG3: European Networks of Knowledge Exchange.
7. [participant] “Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1582 (1594) – 1900 w świetle rejestracji metrykalnej” [“Population of Lublin county in 1582/1594–1900 in the light of vital records”], MNiSW-funded, 2013–2017.
8. [participant] “Atlas historyczny Polski – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, 2016–2020.
9. [leader] “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej” [“Ontological foundations for the construction of historical-geographical information systems”], NPRH-funded, 2016–2019.

Selected publications:

Books:
1. Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin, 2003, pp. 248.
2. Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin, 2010, pp. 748.
3. Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, vol. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, ed. B. Szady, Lublin, 2010, pp. 212.

Articles:
1. “Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714–1718)”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87 (2007), pp. 243–274.
2. “Wizytacje diecezji chełmskiej – XVII wiek”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 82 (2004), pp. 269–288.
3. [edition and translation] “Dekanat Pilzno w Descriptio ecclsiarum parochialium et beneficiorum in dioecesi Cracoviensi parte Cisvistulana consistentium z 1776 roku”, in: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, vol. 2: Okres staropolski i czasy zaborów, ed. B. Stanaszek, Brzostek, 2009, pp. 277–300.
4. “‘Beneficia patronata’ i ‘beneficia libera’ – prawne i potoczne rozumienie prawa patronatu”, in: Religia – edukacja – kultura, ed. M. Surdacki, Lublin, 2002, pp. 53–61.
5. “Prawo patronatu wikariuszy kolegiackich w Zamościu w świetle ‘Reflexiones super iure praesentandi…’ z 1770 roku”, ABMK, 78 (2002), pp. 221–240.
6. “Inkorporacja parafii w Grabowcu do chełmskiej kapituły katedralnej w 1624 roku”, in: Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, eds. J. Drob et al., Lublin, 2004, pp. 133–145.
7. “Konflikt wokół Sanktuarium NMP w Tirano”, in: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, eds. U. Borkowska et al., Lublin, 2005.
8. “Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 86 (2007), pp. 331–353.
9. “Osadnictwo dekanatu łukowskiego w świetle wizytacji biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego z 1748 r.”, in: Archiva temporum testes, eds. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin, 2008, pp. 516–529.
10. “Parafia w Wojcieszkowie w XVII–XVIII wieku”, Nasza Przeszłość, 109 (2008), pp. 87–115.
11. “Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 r. jako przykład kartografii wyznaniowej”, in: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, eds. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z dziejów kartografii, vol. 14, Szczecin, 2008, pp. 297–317.
12. “Sieć placówek zakonnych Północnego Mazowsza w okresie nowożytnym”, in: Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu, Ostrołęka, 2008, pp. 22–35.
13. “Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej”, Polski Przegląd Kartograficzny, 40 (2008), no. 3, pp. 279–283.
14. “Wspólnoty wyznaniowe w Chełmie do końca XVIII wieku”, in: Chełm nieznany. Ludzie – Miejsca – Wydarzenia, ed. M. Karwatowska, Chełm, 2009, pp. 289–302.
15. “Z badań nad mapą wyznań i religii Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem Polski”, in: Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie, ed. J. Kłoczowski, Warszawa, 2009, pp. 21–27.
16. “Parafia w Brzostku w XVII i XVIII wieku”, in: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, vol. 2: Okres staropolski i czasy zaborów, ed. B. Stanaszek, Brzostek, 2009, pp. 113–132.
17. [co-author] “Towards a formal ontology for history of church administration”, in: Formal Ontology in Information Systems, eds. A. Galton, R. Mizoguchi, Amsterdam, 2010, pp. 345–358.
18. “Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku – model liniowy i sieciowy”, in: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin, 2010, pp. 831–845.
19. “Rozwój terytorium parafii Łęczna do końca XVIII wieku”, in: Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, ed. R. Jop, Łęczna, 2010, pp. 27–38.
20. “Geografia polityczna Europy Wschodniej”, in: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, eds. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin, 2012, pp. 25–35.
21. “Przynależność administracyjna Dąbrowicy (XIV–XX wiek)”, in: Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, ed. C. Taracha, Lublin, 2012, pp. 21–30.
22. “Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne”, in: Dawne mapy jako źródła historyczne, ed. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, vol. 3, Warszawa, 2012, pp. 26–35.
23. “Między Panem i Plebanem – mechanizmy obsady funkcji duchownych w Rzeczypospolitej wielu wyznań w XVI–XVIII w.”, in: Między Rzymem i Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, eds. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin, 2012, pp. 197–212.
24. “Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy”, Studia Geohistorica, 1 (2013), pp. 19–38.
25. “Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej”, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14 (2013), pp. 17–32.
26. “Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej”, in: Kamienie milowe w kartografii, eds. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Z dziejów kartografii, vol. 17, Warszawa, 2013, pp. 183–192.
27. “Upadek parafii w Chorupniku. Przyczynek do dziejów reformacji w Polsce”, Roczniki Humanistyczne, 61 (2013), no. 2, pp. 135–145.
28.Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.”, Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014 (access: 30.09.2014).
29. [co-author] “Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia”, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main, 2014.
30. “Struktury religijne na przykładzie ‘Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.’”, Studia Geohistorica, 3 (2015), pp. 243–257.
31. [co-author] “Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski, 38 (2016), no. 2, pp. 35–72.
32. “Spatio-temporal databases as research tool in historical geography”, Geographia Polonica, 89 (2016), no. 3, pp. 359–370.
33. [Review] “Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64 (2016), no. 3, pp. 387–398.
34. “W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej”, in: Editiones sine fine, vol. 1, eds. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń, 2017, pp. 177–188.
35. “Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach”, in: Imaginations and configurations of Polish society: From the Middle Ages through the twentieth century, eds. Y. Kleinmann et al., Göttingen, 2017, pp. 174–205.
36. [co-author] “Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach”, in: Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017), eds. P. Fogliaroni, A. Ballatore, E. Clementini, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cham, 2018, pp. 283–291.

Contact:

szady@kul.lublin.pl