Researchers

Waldemar Bukowski

PhD awarded (date and institution):

June 27, 2014, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of settlement, genealogy of chivalry, social history of the Middle Ages, historical cartography

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Lesser Poland (head of the Section)

Participation in research projects:
1.
[participant] „Rozwój osadnictwa w ziemi lwowskiej w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (XIV–XVI w.). Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi lwowskiej” [“The development of settlement in Lviv Land in the Middle Ages and the early modern period (14th–16th c.). Materials for the Historical-Geographical Dictionary of Lviv Land”]. MNiSW-funded, no. 1 H01G 003 30, 2006–2009.
2. [leader and participant] „Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775–1783” – przygotowanie do edycji opisów do map 94–200; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu [“Manuscript topographic map of the Kingdom of Galicia and Lodomeria (known as the ‘Friedrich von Mieg map’) from the years 1775–1783” – preparatory work for the edition of maps 94–200 and the edition of one volume] (completed in October 2011); IH PAN, KBN-funded, no. 108 032835, 2008–2011.
3. „Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski t. V. Dokumenty z lat 1451–1506”. Grant [“Materials for the diplomatic codex of Lesser Poland, vol. 5, Documents of 1451–1506”] – leader from 2011 onwards, (completed January 2014); 2011–2015, PAU, NCN-funded, no. 2011/01/B/HS 3/04697.
4. [participant] „Edycja krytyczna księgi ziemskiej krakowskiej nr 2 z lat 1394–1397” [“An edition of the second Cracow land register for the years 1394–1397”], leader: Maciej Zdanek; (2008–2011); PAU, KBN-funded, no. 108 035135.
5. „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu” [“Galicia on the von Mieg topographic map of 1779–1783 from the War Archive in Vienna”], edition of vols. 1–6, 8; leader: Z. Noga, Paedagogical University in Kraków, 2012–2016, NPRH-funded, no. 11H 11 002280.
6. [leader] „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia sztuki, kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic before 1795: a history of the arts, material culture and literature”], Polish Historical Society, NPRH-funded, 2018–ongoing.

Selected publications:

1. [co-author] Bibliografia historii polskiej za lata 1983–1990, by W. Bukowski, S. Głuszek, A. Malcówna, Wrocław, 1983–1990 (8 volumes).
2. Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, by W. Bukowski, Biblioteka Kórnicka, Kórnik, 1999, 110 pp. (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, ed. A. Gąsiorowski. vol. 4, fasc. 5: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV w. and supplements to fascicles 1–4).
3. “Salomonowie herbu Łabędź. Ze studiów nad patrycjatem krakowskim wieków średnich”, in: Cracovia, Polonia Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, eds. W. Bukowski et al., Kraków, 1995, pp. 113–145.
4. “Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor ‘Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores’”, in: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiąta piątą rocznicę urodzin, ed. T. Jurek, Poznań, 1997, pp. 171–184.
5. “Jan Wałach z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły”, in: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, eds. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń, 1997, pp. 141–152.
6. “Wyrozumscy – mieszczanie trembowelscy w XVII i XVIII w.”, w: Polska i je sąsiedzi w późnym średniowieczu, eds. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków, 2000, pp. 415–428.
7. Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez Mikołaja Serafina w latach 1434–1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski w XV wieku, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia historica III: Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka, eds. A. Jureczko, F. Leśniak, Z. Noga, Kraków, 2004, pp. 103–125.
8. [ed.] Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, by J. Tomaszewicz, M. Zdanek, ed. W. Bukowski, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków, 2004, XXII, 290 pp.
9. [co-authored with A. Skolimowska and T. Płóciennik] “Der Lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nicolaus Serafin (1437–1459)”, in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie. Briefe und Korrespondenzen. Edithorische Methoden, eds. M. Thumser, J. Tandecki with A. Thumser, Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächs kreises für Quellenedition. Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł, no. 3, Toruń, 2005, pp. 233–242.
10. [co-author] Polska i Stolica Apostolska X–XXI wiek. Polonia et Sedes Apostolica X–XXI saeculum. Wystawa 24 maja – 2 lipca 2006, Warszawa, 2006, 198 pp.
11. [co-editor] Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, eds. W. Bukowski, T. Płóciennik, A. Skolimowska, Kraków, 2006, LXXVII, 223 pp., with photographs.
12. “Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki dziekanów Wydziału Sztuk z lat 1458–1470”, in: Fontes et Historia. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu, eds. T. Jurek, I. Skierska, Poznań, 2007, pp. 7–29.
13. “Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki prokuratorów generalnych za lata 1458–1490”, in: Miasta – ludzie – instytucje – znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, ed. Z. Piech, Kraków, 2008, pp. 653–713.
14. “Ostatnia droga kardynała Zbigniewa Oleśnickiego z Sandomierza do Krakowa (1455)”, in: Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji: Sandomierz, 20–21 maja 2005 roku, ed. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków, 2006, pp. 281–288.
15. “Apostazja Mikołaja Lipnickiego. Przyczynek do losów „Warneńczyków” (Ze spuścizny Antoniego Prochaski)”, in: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, ed. J. Smołucha, A. Waśko, T. Graff, P.F. Nowakowski, Kraków, 2008, pp. 365–396 [with source texts].
16. “Die Handschriftliche Topographische Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien – die sogenannte Miegkarte – der Jahre 1775–1783 in den Sammlungen des Kriegsarchivs in Wien sowie das Projekt ihrer Herausgabe”, in: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, vol. 1: 2007/08, pp. 145–156.
17. [co-authored with M. Zdanek] “Über die Notwendigkeit und Methode der Herausgabe der Krakauer Landesgerichtsbücher. Randbemerkungen zur Vorbereitung des Krakauer Landgerichtsbuchs 2 aus den Jahren 1394–1397”, in: Quellenkirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und AktuelleEDV–Projekte, eds. H. Flachenecker, J. Tandecki, with K. Kopiński, Toruń, 2011, pp. 289–332.
18. [co-authored with B. Dybaś, A. Janeczko, Z. Noga] “Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59 (2011), no. 1, pp. 101–105.
19. “Księga ziemska krakowska 2: 1394–1397”, eds. W. Bukowski, M. Zdanek, in: Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, series II: Pomniki Prawa Polskiego, part 1: Prawo ziemskie, vol. 3, Warszawa, 2012, 531 pp.
20. [co-authored with A. Janeczko] “Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego”, Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny, 1 (2013), pp. 91–112.
21. [ed.] Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski, vol. 5: 1451–1506. Edycja elektroniczna, by W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, with J. Szyszka, ed. W. Bukowski, Kraków, 2014, 1565 pp. + 8,000 scanned images; available online: www.kodeks.pau.krakow.pl/ (access:10.11.2015).
22. “O przysiędze na słońce raz jeszcze. Przysięga na słońce w postępowaniu granicznym w księstwie zatorskim w 1529 roku”, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań, 2015, pp. 789–804.
23. “‘Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini’. Średniowieczne statuty prebendarzy Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze krakowskiej z lat około 1473–1509 (1562)”, in: Felix indiget Amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, eds. W. Świeboda, M. Zdanek, Kraków, 2016, pp. 129–164.

24. [co-author and editor] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part IV, fasc. 1: Machnówka–Mazurowska Góra (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), by W. Bukowski, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, A. Marzec, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek, with S. Kołodziejski, ed. W. Bukowskiego, Kraków, 2006, 208 pp. + map.
25. idem, part IV, fasc. 2: Medzdzenicze–Miescki Staw (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, vol. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), by W. Bukowski, J. Laberschek, A. Marzec, M. Wolski, M. Zdanek, ed. W. Bukowski, Kraków, 2009, pp. 209–440.
26. idem, part IV, fasc. 3: Mieszczyński Staw–Mogilany (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, vol. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), by W. Bukowski, J. Laberschek, A. Marzec, M. Mikuła, K. Nabiałek, M. Wolski, M. Zdanek, ed. W. Bukowski, Kraków, 2011, pp. 441–684.
27. idem, part IV, fasc. 4: Mogilice–Mrzygłód Stary (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, vol. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), by W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, F. Sikora, J. Szyszka, M. Wolski, ed. W. Bukowski, Kraków 2014, pp. 685–954.
28. idem, part V, fasc. 1: Mstów–Nagłowice (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, vol. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), by W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, M. Schmidt, F. Sikora, J. Szyszka, with Z. Kupla, Kraków, 2016, pp. 1–272.

29. [co-editor] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, vol. 1, part A: Sekcje 1–30 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 1, Teil A: Sektionen 1–30; idem vol. 1, part B: Faksymilia map 1–30 / Bd. 1, Teil B: Faksymileblatter 1–30, eds. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków, 2012, CXVIII + 310 pp.
30. idem, vol. 2, part A: Sekcje 31–52 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 2, Teil A: Sektionen 31–52. idem, vol. 2, part B: Faksymilia map 31–52 / Band 1, Teil B: Faksymileblätter 31–52, ed. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków, 2013, XCIV + 330 pp.
31. idem, vol. 3, part A: Sekcje 53–80, part B: Faksymilia arkuszy 53–80/ Die Josephinische Landesaufnahme Galizien 1779–1783, Bd. 5, Teil A: Sektionen 53–80, Teil B: Faksimileblätter 53–80, ed. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków 2015, LXXVIII, 364 pp. + a separate volume with maps.
32. idem, vol. 4, part. A: Sekcje 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 1, Teil A: Sektionen 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; idem vol. 1, part B: Faksymilia map 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 / Bd. 1, Teil B: Faksymileblätter 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143, ed. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków, 2012, CXVIII + 310 pp.
33. idem, vol. 5, part A: Sekcje 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, part B: Faksymilia arkuszy 88–93, 102–108, 118–125, 133–142 / Die Josephinische Landesaufnahme Galizien 1779–1783, Bd. 5, Teil A: Sektionen 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, Teil B: Faksimileblätter 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, ed. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków, 2014, LXXVI, 330 pp. + a separate volume with maps.

34. [editor] Karol Buczek, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, [vol.] 1, selected and prepared for print by W. Bukowski, Kraków, 2006–2010, pp. 387; 243; 342.

Contact:

bukowski@ih.pan.krakow.pl