Researchers

Paweł Dembiński

PhD awarded (date and institution):

March 17, 2010, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

late medieval clergy, history of cities and city clergymen, settlement in Greater Poland in the Middle Ages

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Greater Poland

Participation in research projects:
1.
[leader] „Ludzie kapituły poznańskiej w XV wieku” [“The Poznań Chapter and its people in the 15th century”], no. 1 H01G 027 26, 2004–2007.
2. [participant] „Elektroniczna edycja Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich” [“Electronic edition of the Historical-Geographical Dictionary of the Polish Lands”], no. 0671/H03/2007/02, leader: Professor Tomasz Jurek, 2007–2010.
3. [participant] „Iura vicariorum. Kopiariusz kolegium wikariuszy poznańskiej kapituły katedralnej z XV wieku” [“Edition of the 15th-century cartulary of the College of Poznań Cathedral Vicars (Iura vicariorum)”] – MNiSW-funded, no. NN 108 3521 36, leader: Professor Izabela Skierska, 2009–2012.
4. [participant] „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” [“The Historical-Geographical Dictionary of the Polish Lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, no. 11H 11 003780, leader: Professor Tomasz Jurek, 2012–2017.

Selected publications:

1. “Skrzetuski Jan”, “Skrzetuski Marcin (złotnik, burmistrz poznański)”, “Skrzetuski Marcin (sekretarz królewski)”, “Sobocki Stanisław”, “Stanisław Pleszewski”, “Stanisław z Mierucina”, “Stanisław Imbir z Objezierza”, “Stanisław Gerlin z Poznania”, “Stefan z Chyb”, “Stefan z Jardanowic”, “Sułkowski Nasięgniew”, “Sumiński Mikołaj”, “Szkudelski Mikołaj”, “Śliwnicki Maciej, “Świnka Bogusław”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 38 and successive volumes, 1997–ongoing.
2. “Burmistrz poznański Jerzy Bok i jego fundacja w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny”, Kronika Miasta Poznania, 69 (1999), no. 1, pp. 35–49.
3. “Lustracje i inwentarze dóbr królewskich powiatu konińskiego z XVI–XVIII wieku”, part 1: 1511–1559, eds. P. Dembiński, A. Nowak, Rocznik Koniński, 13 (1999), pp. 105–143.
4. [co-author] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, ed. A. Gąsiorowski, T. Jurek, part III/4–V/3, Poznań, 1999–2016.
5. “Udział prałatów i kanoników w posiedzeniach poznańskiej kapituły katedralnej za pontyfikatu biskupa Uriela z Górki (1479–1498)”, Roczniki Historyczne, 66 (2000), pp. 171–213.
6. “Fundacja i erekcja kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu”, Kronika Miasta Poznania, 3 (2003), Stara i nowa Fara, pp. 63–75.
7. “Prokuratorzy poznańskiej kapituły katedralnej w latach 1428–1500”, Roczniki Historyczne, 79 (2003), pp. 127–166.
8. “Środowisko duchownych w średniowiecznym Poznaniu”, in: Civitas Posnaniensis.Studia z dziejów średniowiecznego Poznania’, ed. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, 2004, pp. 327–343.
9. “Wykształcenie prałatów i kanoników poznańskich schyłku wieków średnich”, in: Fontes et historia.Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu’, eds. T. Jurek, I. Skierska, Poznań, 2007, pp. 31–68.
10. Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428–1500, Poznań, 2012, pp. 838.
11. “Archidiakoni warszawscy w poznańskiej kapitule katedralnej”, Kronika Miasta Poznania, 1 (2012), pp. 42–53.
12. “Koszty podróży kanoników poznańskiej kapituły katedralnej w XV wieku”, in: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem. Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, eds. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa, 2012, pp. 53–71.
13. “Trudna droga do prebendy. Finansowe i społeczne aspekty zabiegów o beneficja katedralne przedstawicieli późnośredniowiecznej rodziny szlacheckiej z Wielkopolski”, in: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, eds. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń, 2012, pp. 53–71.
14. “’Mortuus sicut vivens’ – czyli pośmiertna kariera Sędziwoja z Tęczyna”, in: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, vol. 1, ed. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków, 2012, pp. 339–350.
15. “Późnośredniowieczny Kościół w służbie państwa. Ingerencja królewska w obsadę wyższych prebend kościelnych na przykładzie poznańskiej kapituły katedralnej”, in: Fundamenty średniowiecznej Europy, eds. Ż. Szyc, D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup, Pelplin, 2013, pp. 145–168.
16. “Poznańska kapituła katedralna w czasach Andrzeja Łaskarza”, in: Andrzej Łaskarz. Dyplomata, duchowny 1362–1426, Konin, 2015, pp. 41–72.
17. “‘Nietypowe’ miejsca aktów prawnych rejestrowanych w księgach czynności biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego (1438–1479)”, in: ‘Loca scribendi’. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, eds. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa, 2017, pp. 152–170.

Contact:

dembinsk@man.poznan.pl