Researchers

Mariusz Kulik

PhD awarded (date and institution):

December 16, 2004, Academy of Podlasie in Siedlce

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Poles in Russia, military history of the 19th century

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
“Ruch niepodległościowy Polski w pierwszej połowie XIX wieku. Studia i materiały” [“The Polish independence movement in the first half of the 19th century. Studies and materials”], leader: Professor Wiktoria Śliwowska, 2010–2013.
2. “Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”], leader: Professor Maciej Janowski, 2011–2014.
3. “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki, 2014–2018.
4. “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], leader: Professor Maciej Janowski, 2016–2019.

Selected publications:

Books:
1. Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Warszawa, 2008.
2. Lata 1845–1846. Tragiczne przedwiośnie, ed. M. Kulik, Warszawa, 2015.

Articles:
1. “Polacy czy Rosjanie? Polscy generałowie wywodzący się z armii carskiej – konwertyci wyznaniowi”, in: Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, eds. P. Guzowski, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków, 2011, pp. 255–265.
2. “Motywacje Polaków wstępujących do rosyjskich szkół wojskowych (1865–1914)”, in: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli. – “W obcym mundurze”, eds. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa, 2013, pp. 167–185.
3. “Akademicki system kształcenia w armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku”, in: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., ed. L. Zasztowt, Warszawa, 2013, pp. 271–286.
4. “Polacy wśród dowódców jednostek wojskowych Kaukaskiego Okręgu Wojskowego na początku XX wieku”, in: Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, ed. J. Wojtkowiak, Poznań, 2013, pp. 11–25.
5. “Wielki Książę Konstanty Pawłowicz w świetle polskich pamiętników”, in: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, ed. W. Śliwowska, Warszawa, 2014, pp. 89–106.
6. “Czy służąc w obcym mundurze można być patriotą?”, in: Różne drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania listopadowego, eds. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa, 2015, pp. 377–388.
7. “Bracia Dowbor-Muśniccy – Polacy na służbie rosyjskiej”, Niepodległość i Pamięć, 4 (2016), pp. 53–71.
8. “Rosyjskie koszary wojskowe a rozwój miast Królestwa Polskiego w XIX wieku”, in: Architektura w mieście. Architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, eds. A. Łupienko, M. Getka-Kenig, Warszawa, 2017, pp. 129–146.
9. “Świdziński Edmund”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 2, Warszawa–Kraków, 2017, pp. 277–278.
10. “Święcicki Zygmunt”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 4, Warszawa–Kraków, 2017, pp. 482–283.

Contact:

mb.kulik@interia.pl