Researchers

Marek Słoń

PhD awarded (date and institution):

October 14, 1999, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 15 December 2012 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 1 April 2012

Specialisation:

history of cities and religious life in the Middle Ages, historical geography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Other:
IH PAN Deputy Director for General Management

Participation in research projects:
1. [leader] “Szpitale średniowiecznego Wrocławia” [“Hospitals in Wrocław in the Middle Ages”], KBN-funded, 1995–1998.
2. [participant] “Hospitäler im Rhein-Maas-Mosel Raum vom 7. bis zum 15. Jh.”, Universität Trier, SFB 235, Teilprojekt B 11.
3. [leader] “A Historical Atlas of Poland in the 16th century”, NPRH-funded, 2012–2014.
4. [leader] “Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, 2012–2017.
5. [leader] “Atlas historyczny Polski. Dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, 2015–2020.
6. [participant] “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej” [“Ontological foundations for the construction of historical-geographical information systems”], NPRH-funded, 2016–2019.
7. [participant] “Atlas historyczny miast polskich: Kalisz” [“A Historical Atlas of Polish Cities: Kalisz”], NCN-funded, 2017–2019.

Selected publications:

1. “Szpitale lwowskie w wiekach średnich”, Przegląd Historyczny, 85 (1994), no. 3, pp. 221–237; English version: “Hospitals in the City of Lvov in the Middle Ages”, Acta Poloniae Historica, 75 (1997), pp. 5–25.
2. “Breslauer Hospitalstiftungen”, Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 56 (1998), pp. 173–185.
3.Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich” [Zusammenfassung: “Mittelalterliche Rechnungen der Breslauer Spitäler”], Kwartalnik Historyczny, 105 (1998), no. 2, pp. 17–32.
4. “Klasztor – szpital – miasto Wrocław w średniowieczu” [Zusammenfassung: “Kloster, Spital und Stadt im mittelalterlichen Breslau”], in: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, eds. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I: Colloquia, vol. 4, Wrocław–Opole, 2000, pp. 269–276.
5. “Problem fundacji szpitala w średniowieczu. Przykład Wrocławia”, in: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i w epoce nowożytnej [Stiftungen und Stifter im Mittelalter und in der frühen Neuzeit], eds. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa, 2000, pp. 74–90.
6. Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa, 2000; German version: Die Spitäler Breslaus im Mittelalter, Warszawa, 2001.
7. “Fundacje szpitalne władz komunalnych jako centrum kultu miejskiego”, in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, eds. H. Manikowska, H. Zaremska, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, vol. 3, Warszawa, 2001, pp. 361–373.
8. “Szpital a starość w średniowiecznym Wrocławiu”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 59 (1999), pp. 13–32; English version: “Hospital and old Age in late-medieval Wrocław”, Acta Poloniae Historica, 84 (2001), pp. 31–52.
9. “Brama Świdnicka w cieniu kościołów. Rada miasta wobec topografii sakralnej późnośredniowiecznego Wrocławia”, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław–Praha, 2002, pp. 135–141.
10. “Spitäler des mittelalterlichen Breslau im Leben der Stadt und der Kirche”, in: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, eds. J. Köhler, R. Bendel, Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, vol. 1, Münster, 2002 pp. 265–282.
11. “Średniowieczny szpital dziecięcy we Wrocławiu” [summary in English: “A medieval foundling hospital in Wrocław”], in: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, part 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, Warszawa, 2002, pp. 186–191.
12. “Zwischen Wucher und Seelenheil. Rentenmarkt und städtische Religiosität im spätmittelalterlichen Breslau”, Quaestiones Medii Aevii Novae, 7 (2002), pp. 145–176.
13. “Franciszkanie i pierwsze lokacje miast na Śląsku”, in: Katowice w 137. rocznicę uzyskania praw miejskich. Wkład Kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę miasta, ed. A. Barciak, Katowice, 2003, pp. 242–253.
14. “Hospitale et civitas. Miejsce szpitala w życiu komuny miejskiej w Europie Środkowej do Reformacji”, in: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, ed. A. Barciak, Kultura Europy Środkowej, vol. 7, Zabrze, 2004, pp. 43–53.
15. “Refleksja nad jednym dokumentem. O jej walorach poznawczych na przykładzie listu rajców wrocławskich w sprawie odpustu świętojańskiego z 1461 r.”, in: Ad fontes. O naturze źródła historycznego, eds. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis 2675, Historia, vol. 170, Wrocław, 2004, pp. 63–71.
16. “Der Streit um das mittelalterliche Spital. Ein historiographisches Zwischenfeld an der Jahrtausendwende / Średniowieczny szpital między historią społeczną a religijną. Sporny tematbadawczyna przełomie tysiącleci”, Bulletin der Polnischen Historischen Mission / Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 2 (2004), pp. 89–105 (in Polish), 241–259 (in German).
17. “Die Breslauer Spitäler als Zeichen des Prestiges einermittelalterlichen Stadt”, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 45/46 (2004/2005), pp. 9–24.
18. “‘Kein stat findt man der gelich’. Zur vergleichenden mittelalterlichen Spital- und Stadtgeschichte: Polen – Rhein-Maas-Raum”, Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 92 (2005), pp. 253–273.
19.Mittelalterliche Neustadtgründungen als wirtschaftliche Investition: das Beispiel Göttingen”, Concilum Medii Aevi, 8 (2005), pp. 127–144.
20. “Zur Edition der Grundbücher einer mittelalterlichen Großstadt. Die Breslauer Schöffenbücher”, in: Editionswissenschaftliche Kolloquien: 2003, 2004; Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, editorische Methoden, eds. M. Thumser, J. Tandecki, in collaboration with A. Thumser, Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł, vol. 3, Toruń, 2005, pp. 309–321.
21. “Dlaczego tylko jeden Wrocław? Próba porównania rozwoju aglomeracji miejskich Wrocławia, Pragi, Krakowa i Poznania”, in: Sociální svět středovekého mesta, ed. M. Nodl, Praha, 2006, pp. 119–131.
22. “Fundatio civitatis. Program fundacyjny procesu lokacyjnego na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania”, in: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, eds. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław, 2006, pp. 227–245; German version: “Fundatio civitatis. Städtische Lokation und kirchliches Stiftungsprogramm in Breslau, Krakau und Posen”, in: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, ed. E. Mühle, Kolonia–Weimar–Wiedeń, 2011, pp. 107–126.
23. [with F. Bianchi] “Le riforme ospedaliere del Quattrocento in Italia e nell’Europa Centrale”, Ricerche di storia religiosa e sociale, 69 (2006), pp. 7–45.
24. “Sukiennictwo w Europie Środkowej i wrocławskie Nowe Miasto”, Sobótka, 61 (2006), no. 2, pp. 211–223; German version: “Mitteleuropäische Wollweberei und die Breslauer Neustadt”, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 47 (2006), pp. 199–214.
25. “Altstadt, Neustadt, Schadegard. Zu den drei Stadtgründungen in Stralsund”, Hansische Geschichtsblätter, 125 (2007), pp. 45–62.
26.Blisko źródła czy Czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 r.”, Studia Źródłoznawcze, 45 (2007), pp. 65–70.
27. “Początki osady walońskiej i kościoła św. Maurycego we Wrocławiu”, in: Dzieje Parafii Św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Od początków osady walońskiej – poprzez czas Festung Breslau – do współczesności, ed. R. Żerelik, Wrocław, 2007, pp. 11–20.
28. “Spitäler in der Kirchenprovinz Gnesen im Mittelalter”, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 115 (2007), no. 3–4, Themenschwerpunkt Europäische Spitäler, pp. 209–233.
29. [with U. Sowina] “Die Badestube des Heilig-Geist-Spitals zu Breslau”, in: Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit. Sources for the history of hospitals in medieval and early modern Europe, Wien, 2010, pp. 563–580.
30. “Religijność komunalna w Europie Środkowej późnego średniowiecza”, in: Zbožnost středověku, ed. M. Nodl, Colloquia Mediaevalia Pragensia, vol. 6, Praha, 2007, pp. 9–21.
31. “Entrate stabili in un’economia instabile. Le strategie economiche degli ospedali dell’Europa centrale nel Medioevo: l’esempio di Breslavia”, in: Le interazioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindustriale, secc. XIII–XVIII. Economic and biological interactions in pre-industrial Europe from the 13th to the 18th centuries. Atti della “Quarantunesima settimana di studi”, 26–30 aprile 2009, ed. S. Cavaciocchi, Firenze, 2010, pp. 423–436.
32. Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna, Wrocław, 2011, pp. 742.
33. “Hauptstraße und zentraler Platz in den mittelalterlichen Neustädten Mitteleuropas”, in: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, Wrocław, 2011, pp. 127–141.
34. “Szpital Świętego Ducha w Bodzentynie w średniowieczu”, in: Bodzentyn. Z przeszłości miasta, eds. K. Bracha, W. Guca, Kielce, 2011, pp. 43–54.
35. “Die Rolle der kirchlichen Institutionen im Geldumlauf zwischen Stadt und Umland. Das Herzogtum Breslau im Spätmittelalter”, in: Religione e istituzioni religiose nell’economia europea 1000–1800. Religion and Religious Institutions in the European Economy 1000–1800, ed F. Ammannati, Firenze, 2012, pp. 249–256.
36. “L’influence de Hambourg sur le développement des villes de l’espace baltique: l’exemple des villes doubles”, in: De la mer du Nord a la mer Baltique. Identités, contacts et communications au Moyen Âge, eds. A. Gautier, S. Rossignol, Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Centre de Gestion de l’Édition Scientifique, Villeneuve d’Ascq 2012, pp. 221–230.
37. [Review] “Czy powiodła się próba odczytania kodu genetycznego śląskich lokacji? Uwagi w związku z książką Rafała Eysymontta, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, VIA NOVA, pp. 751”, Kwartalnik Historyczny, 118 (2011), no. 3, pp. 511–525.
38. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2013–in progress, http://hgis.kul.lublin.pl/mapy/kaliskie16w (access: 7.02.2014).
39. Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main, 2014.
40. “Warum nur ein Breslau? Versuch eines Vergleichs der Entwicklung der Städte Breslau, Prag, Krakau und Posen”, in: Breslau und Krakau im hohen und späten Mittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, ed. E. Mühle, Köln–Weimar–Wien, 2014, pp. 9–25 (German translation of the previously published article entitled Dlaczego tylko jeden Wrocław…).
41. “Geoinformationssysteme (GIS) als Instrument der Quellenedition”, in: Neuere Editionen der sogenannten “Ego-Dokumente” und andere Projekte in den Editionswissenschaften, eds. H. Flachenecker, J. Tandecki, in collaboration with K. Kopiński, Toruń, 2015, pp. 259–270.
42. “Układ przestrzenny lokacyjnej Warszawy”, in: Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, ed. H. Rutkowski, Warszawa, 2015, pp. 107–112.
43.Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 155–161.
44.Tu było Nowe Miasto – ślady dawnej odrębności”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 2, pp. 219–224.
45. “Fundacja Poznania. Dominikanie, fara, szpital i lokacja miasta”, in: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, eds. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa, 2016, pp. 81–106.
46. “Geographische Register in den Editionen von Kartographischen Quellen”, in: Die Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015, eds. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń, 2016, pp. 301–311.
47.Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 77 (2016), special issue, pp. 93–123.
48. “Sine initio et sine fine. Edycja źródła jako proces zawsze otwarty”, in: Editiones sine fine, vol. 1, eds. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń, 2017, pp. 131–141.
49. [with M. Słomski] “Edycje cyfrowe źródeł historycznych”, in: Jak wydawać teksty dawne, eds. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, vol. 2, Poznań, 2017, pp. 65–84.

Contact:

marek.slon@wp.pl