Researchers

Anna Sala

PhD awarded (date and institution):

February 25, 2010, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Masovia in the Middle Ages, history of the medieval Church, historical geography

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Masovia and Podlasie in the Middle Ages (Head of the Section)

Participation in research projects:
1. [participant] “Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, 2012–in progress.
2. [participant] “Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” [“Digital Repository of Research Institutes”], funded by the Innovative Economy operational programme (2010–2014, priority axis 2: R&D infrastructure), the European Union, the European Regional Development Fund, 2011–2012.
3. [leader] “Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny” [“Sources for the study of early Masovia. Databases and an interactive historical atlas”], funded by MNiSW, 2010–2011.

Selected publications:

1. Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, compiled by M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, in collaboration with E. Kowalczyk-Heyman, ed. T. Jurek, Warszawa, 2017.
2. “Struktury administracji kościelnej w ziemi liwskiej do końca XVI wieku”, Rocznik Liwski, 8 (2015), pp. 149–171.
3. “‘Zapomniany’ kopiariusz wikariuszy wieczystych kolegiaty pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie”, in: Ecclesia. Regnum. Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, eds. S. Gawlas et al., Warszawa, 2014, pp. 370–379.
4. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, compiled by A. Wolff, K. Pacuski, prepared for print by M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, ed. T. Jurek, Warszawa, 2013.
5. Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań, 2011.
6. “Dokument Janusza Starszego z 5 sierpnia 1409 r. na tle innych dyplomów księcia dla kapituły pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie”, Przegląd Historyczny, 102 (2011), no. 3, pp. 483–492.
7.Cztery dokumenty w sporze księcia Janusza Starszego z biskupem płockim Jakubem z Kurdwanowa”, Studia Źródłoznawcze, 47 (2009), pp. 159–193.
8. “Fundacja klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku i jego uposażenie w dobra ziemskie”, Roczniki Łowickie, 3 (2006), pp. 149–180.

Contact:

asalina@ihpan.edu.pl