Researchers

Andrzej Buczyło

PhD awarded (date and institution):

September 30, 2014, Toruń

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Podlasie and Brześć Land in the Middle Ages and the modern era, historical geography, religion and society in 16th–19th centuries, auxiliary disciplines of history

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Masovia and Podlasie in the Middle Ages

Participation in research projects:
1.
[participant] „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu; województwo podlaskie” [“The Historical-Geographical Dictionary of the Polish Lands in the Middle Ages: the Podlasie voivodeship”], (2015–2020); leader: Professor Tomasz Jurek.
2. [participant] „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast” [“The Jagiellonian era and its heritage in the First Republic of Poland: Social and economic life, history of cities”]; leader: Professor Zdzisław Noga.

Selected publications:

1. “Król patronem. Uposażenie i stan świątyń unickich w miastach królewskich powiatu brzeskiego litewskiego w świetle wizytacji z lat 1725–1726”, in: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, eds. C. Kardasz, J. Możdzeń, M. Spychaj, Toruń, 2012, pp. 39–52.
2.
Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów, eds. A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska, Toruń, 2014.
3. “Darowizna Mariana Gumowskiego w zbiorze numizmatycznym Zakładu NPH UMK”, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 12/23 (2014), pp. 191–193.
4. “Konflikt o grunty po cerkwi Podwyższenia Krzyża Św. w Brześciu jako przykład wzajemnych relacji unitów i prawosławnych w XVIII w.”, in: Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów – zbiór studiów, eds. A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska, Toruń, 2014, pp. 161–174.
5. “Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zespole „Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich” w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie”, Hereditas Monasteriorum, 4 (2014), pp. 329–343.
6. “Uposażenie ziemskie parafii unickich na przykładzie cerkwi brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle wizytacji z lat 1725–1727”, Białoruskie Zeszyty Historyczne, 43 (2015), pp. 34–49.
7.“Sieć cerkiewna na terenie klucza poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI–XVIII w.”, in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, vol. 7, eds. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok, 2017, pp. 357–371.

Contact:

andrzej.buczylo@gmail.com