Researchers

Agnieszka Biedrzycka

PhD awarded (date and institution):

December 13, 2002, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Poland in the modern era, source editing

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical Dictionary / Section for the Medieval and Modern Periods

Participation in research projects:
„Corpus Academicorum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364–1780” [“Corpus Academicorum Cracoviense. An electronic database of Cracow University students and professors from 1364 to 1780”], leader: Professor Krzysztof Ożóg, 2013–2018.

Selected publications:

1. Złoty pokój: Kozacy Zaporoscy w służbie Rzeczypospolitej 1639–1647, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 1238, Prace historyczne, fasc. 127, Kraków, 2000, pp. 27–38.
2. Bibliografia pomników kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, Kraków, 2000, 283 pp.
3. “Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle wizytacji z roku 1741”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 47 (2002), pp. 9–80.
4. “Inwentarze kościołów dekanatu szarogrodzkiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 49 (2004), pp. 63–107.
5. “Inwentarze kościołów dekanatu jazłowieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 50 (2005), pp. 53–96.
6. “Edycje źródłowe listów z czasów Władysława IV (1632–1648). Wiek XIX i XX”, Studia Źródłoznawcze, 43 (2005), pp. 151–160.
7. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego (1632–1646), Kraków, 2005, 775 pp.
8. Pamiątki epigrafiki i heraldyki polskiej na Ukrainie, ed. W. Drelicharz, vol. 1, Ziemia lwowska, by A. Biedrzycka, Kraków, 2005, 463 pp.
9. “Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część zachodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 51 (2006), pp. 49–115.
10. “Звіт про роботу козацької комісії у Києві у січні 1622 року”, Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, vol. 252 (2006), pp. 522–535.
11. “Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część wschodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 52 (2007), pp. 45–102.
12. “Zabytki epigraficzne kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Chomiakówce”, Terminus, 9 (2007), fasc. 2, pp. 173–213.
13. “Inwentarz kościołów dekanatu czarnokozinieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 53 (2008), pp. 47–106.
14. “Inwentarz kościołów dekanatu satanowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 54 (2009), pp. 93–178.
15. “Kult Józefa Piłsudskiego we Lwowie 1918–1939”, in: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, eds. E. Orman, G. Nieć, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 125–148.
16. “Diariusz legacji Jerzego Bałabana do Siedmiogrodu w roku 1643”, in: Inter maiestatem ac libertatem. Studia z dziejów nowożytnych dedykowane profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi, eds. J. Stolicki, M. Ferenc, J. Dąbrowski, Kraków, 2010, pp. 61–85.
17. “Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 55 (2010), pp. 79–131.
18. “Szczucki Stanisław”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 47 (194), Warszawa–Kraków, 2011, pp. 447–451.
19. Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków, 2012, 1160 pp.
20. [Review:] “Ryszard Jan Czarnowski, Lwów. Legenda zawsze wierna, Galaktyka, Łódź 2010, ss. 463”, Krakowskie Pismo Kresowe, 4 (2012), pp. 231–244.
21. [Introduction, translation and commentary:] Grigorij Aleksandrowicz Worobjew, W stolicy Rusi Halickiej (historyczno-archeologiczny szkic o Lwowie), Krakowskie Pismo Kresowe, 5 (2013), pp. 153–177.
22. “Szolc-Wolfowicz Józef”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 48 (199), Warszawa–Kraków, 2013, pp. 496–498.
23. [Review:] “Ryszard Jan Czarnowski, Lwów sacrum et profanum, Galaktyka, Łódź 2012, ss. 282”, Krakowskie Pismo Kresowe, 5 (2013), pp. 181–193.
24. “Sprawozdania z rad senatu 1643–1645”, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 59 (2014), pp. 139–198.
25. “Szwankowski Jan”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 49 (202), Warszawa–Kraków, 2014, pp. 435–436.
26.
[Review:] “Dariusz Kuźmina, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, Warszawa 2013″, Kwartalnik Historyczny 123 (2016), no. 1, pp. 154–158.
27. “Sprawy wojskowe na sejmiku sandomierskim w czasach Jana III Sobieskiego”, in: Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia, eds. J. Gapys, M. Nowak, J. Pielas, Kielce, 2017, pp. 87–115.
28. “Taranowski Andrzej”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 52 (213), Warszawa–Kraków, 2018, pp. 188–194.
29. Pamiątki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, ed. W. Drelicharz, vol. 5, Ziemia halicka, by A. Biedrzycka, Kraków, 2018, 456 pp.

Contact:

biedrzycka@ih.pan.krakow.pl