Researchers

Adrian Jusupović

PhD awarded (date and institution):

May 25, 2011, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 13 December 2018 (IH PAN)

Specialisation:

medieval Rus’, source editing

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Website:
https://ihpan.academia.edu/AdrianJusupović

Participation in research projects:
1.
[leader] „Kronika halicko-wołyńska w kolekcji historycznej” [“The Galician–Volhynian Chronicle as a historical collection”] NCN-funded, no. 2017/01/X/HS3/01618, 2018–2019.
2.
[participant] „Edycja krytyczna „Kroniki halicko-wołyńskiej” wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem” [“A critical edition of ‘The Galician–Volhynian Chronicle’ with translation and commentary”], NCN-funded, no. 2012/07/B/HS3/01044, leader: Dr hab. Dariusz Dąbrowski, 2013–June 2017.
3. [participant] „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” [“The golden apple of Polish archaeology. The settlement complexes of Czermno and Gródek (Cherven’ Towns): chronology and function in the light of earlier and verification research”], NPRH-funded, no. 12H 12 0064 81, leader: Dr hab. Marcin Wołoszyn, 2013–2018.
4. [consultant] „Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym” [“The riddle of Slavonic sigillography: the Drohiczyn-type seals of Czermno compared to their East European counterparts”], NCN-funded, no. 2013/11/B/HS3/02052, leader: Dr hab. Marcin Wołoszyn, 2014–2018.

Selected publications:

1. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopograficzne, Kraków, 2013.
2. “Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów”, in: Monumenta Poloniae Historica, SN, vol. 16, eds. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa, 2017.
3. Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, trans. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków, 2017.
4. “Перемышль, Червень и иные грады» и их территориальная принадлежность в конце X – начале XI в.”, Средневековая Русь, 12 (2016), pp. 27–62.
5. “Галицкие ‘выгнаньцы’ или ‘выгонци’?”, ROSSICA ANTIQUA, 2 (6) (2012), pp. 114–133.
6. “Причинки до просопографії еліти Галицької і Володимирської земель (1205–1269). Проблеми індивідуалізації постатей”, Записки НТШ, 260 (1) (2010), pp. 86–104.
7.Tak zwany ‘Latopis Połocki’ w przekazie Wasilja Tatiščeva. Rola Drohiczyna w kontaktach polsko-ruskich drugiej połowy XII wieku, Studia Źródłoznawcze, 45 (2007), pp. 15–32.
8. “Domus quondam dobrinensis. Przyczynek do dziejów templariuszy na ziemiach Konrada Mazowieckiego”, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 71 (2006), no. 1, pp. 7–18.

Contact:

ajusupovicster@gmail.com