Researchers

Adam Kożuchowski

PhD awarded (date and institution):

April 17, 2008, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: October 2017 (IH PAN)
Professor IH PAN since 1 November 2018

Specialisation:

history of central Europe in the 19th and 20th centuries, history of historiography

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
[leader] “Powinowactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX w.” [“Involuntary affinity: the Holy Roman Empire of the German Nation and the Polish–Lithuanian Commonwealth in 19th-century German and Polish historiography”], NCN-funded, July 2014–July 2016.
2. [participant] “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], leader: Professor Maciej Janowski, 2016–2019.
3. [participant] „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki, 2014–2018.
4. [participant] „Specyfika rozwojowa dziejów polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”], leader: Professor Maciej Janowski, 2011–2014.
5. [participant] “Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” [“Central European Romanticism in the post-colonial context”] affiliated with the Faculty of Polish Studies of Warsaw University, leader: Professor Michał Kuziak, 2013–2015.

Selected publications:

Books:
1. Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Warszawa, 2009, pp. 231. // 2nd edition: The Afterlife of Autria-Hungary. The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe, Pittsburgh PA, 2013, pp. 219.
2. Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku, Warszawa, 2016, pp. 265.

Articles:
1. “Ekspansja i egzotyka. Unia Polski z Litwą w historiografii romantycznej (Lelewel, Szmitt, Szajnocha, Szujski)”, in: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, part 1, eds. M. Kuziak, B. Nawrocki, Studia Romantyczne, Warszawa, 2017, pp. 341–360.
2. “Contesting Conquests: Nineteenth-Century German and Polish Historiography of the Expansion of the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth”, History of European Ideas, 41 (2015), pp. 404–418.
3. “More than True: the Rhetorical Function of Counterfactuals in Historiography”, Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 19/3 (2015), pp. 337–356.
4. “Galizien. Zerrissene und wiedergefundene Geschichten”, in: Deutsch-polnische Erinnerungsorten, vol. 1, eds. R. Traba, H.-H. Hahn, F. Schöningh, Padeborn, 2015, pp. 177–196; Polish edition: “Galicja. Zerwane i odnalezione historie”, in: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, vol. 1, eds. R. Traba, H.-H. Hahn, Scholar, Warszawa, 2015, pp. 169–186 [with Professor Werner Nell].
5. “Najpiękniejsza strona naszych dziejów? Paradygmat narodowej wyjątkowości w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku”, in: Drogi odrębne i drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, ed. M. Janowski, Warszawa, 2014, pp. 95–113.

Contact:

akozuchowski@yahoo.com