Researchers

Adam Kozak

MA awarded (date and institution):

June 20, 2012, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration

Further academic qualifications:

MA in history: 2015 (Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of History)

Specialisation:

source editing, history of law, history of settlement

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Greater Poland

Website:
academia.edu

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-7601-5298

Participation in research projects:
1. [participant, 2014] Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403 r.–1420 r.) [“Study and conservation of the collections of the Archive of the Archdiocese of Poznań: the books of the Poznań ecclesiastical tribunal for the years 1403–1420”], affiliated with the Archive of the Archdiocese of Poznań, leader: Dr Magdalena Biniaś-Szkopek, MKiDN-funded, no. 04408/14.
2. [participant, 2014–2017] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], leader: Professor Tomasz Jurek, NPRH-funded, no. 11 H 11003780.
3. [participant, 2015–] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages – new regions and continuation”], NPRH-funded, no. 1aH 15 0197 83, leader: Professor Tomasz Jurek, 2015–2020.
4. [participant, 2015–2016] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski [“The past in the culture of medieval Poland”], NPRH-funded, no. 11 H 13 0222 82, leader: Professor Jacek Banaszkiewicz, 2014–2019.
5. [participant, 2016–2017] Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie [“Cataloguing the Gniezno Cathedral Library”], NPRH-funded, no. 11 H 12 01 79 81, leader: Dr Piotr Pokora, 2012–2017.

Awards:
1. The Stefan Krzysztof Kuczyński Prize from the Studia Źródłoznawcze journal (edition 2014, category: source editing), 3rd prize for the book Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.
2. The Aleksander Gieysztor Prize for young researchers (below 32 years of age) for publications on Poland and Europe in the Middle Ages and the history of the Polish Underground State in the years 1939–1945, 2nd prize for the book Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.

Selected publications:

1. “Burmistrzowie i rajcowie późnośredniowiecznego Pleszewa (1428–1519)”, Rocznik Pleszewski, 2011, pp. 174–192.
2. “Wójtowie i ławnicy późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1519)”, Rocznik Pleszewski, 2012, pp. 197–213.
3. [Review] “Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), wyd. T. Jurek, Poznań 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64 (2012), no. 2, pp. 513–515.
4. “Testamenty mieszczan pleszewskich w późnym średniowieczu”, Rocznik Pleszewski, 2013, pp. 155–163.
5. [Review] “Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012”, Roczniki Historyczne, 79 (2013), pp. 257–261.
6. Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519, pub., trans. and ed. A. Kozak, Poznań, 2014, pp. 211+1 [reviewed by: M. Słoń, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 239–240; T. Jurek, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 71 (2015), no. 2, pp. 690–691; N. Delestowicz, Przegląd Wielkopolski, 30 (2016), no. 1 (111)].
7. “Kilka scen z życia późnośredniowiecznego miasta. Pleszewianie przed sądem konsystorza kaliskiego w latach 1480–1486”, Rocznik Pleszewski, 2014, pp. 234–255.
8. [with T. Jurek] “Pozostałości regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292–1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane”, in: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, eds. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa, 2014, pp. 346–359.
9. [Review] “A. Polak, Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014”, Roczniki Historyczne, 80 (2014), pp. 234–238.
10. [Review] “Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394–1396, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wyd. M. Starzyński (Cracovienses Fontes Minores, vol. 3), Kraków 2014”, Roczniki Historyczne, 80 (2014), pp. 238–240.
11. “Zapiski z akt czynności biskupich Andrzeja Łaskarza”, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań, 2015, pp. 476–486.
12. [with J. Łukaszewski] “Osieczna i jej mieszkańcy w świetle najstarszych ksiąg konsystorza poznańskiego (1404–1425)”, Rocznik Leszczyński, 15 (2015), pp. 53–67.
13. [Review] “Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 71 (2015), no. 1, pp. 246–247.
14. “Dokumenty biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Rekonesans badawczy”, in: Andrzej Łaskarz dyplomata, duchowny 1362–1426, Konin, 2015, pp. 73–98.
15. [with J. Łukaszewski] “Późnośredniowieczne dokumenty papierowe odnalezione w katedrze gnieźnieńskiej”, Studia Gnesnensia, 29 (2015), pp. 359–361.
16. [Review] “M. Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, vol. 3), Kraków 2015”, Roczniki Historyczne, 81 (2015), pp. 253–256.
17. [with M. Biniaś-Szkopek] “Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów”, in: Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, eds. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń, 2016, pp. 61–71.
18. Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, part V, no. 3: Unino – Wilkowo Teuthonicum, eds. T. Jurek, P. Dembiński, T. Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, A. Kozak, G. Rutkowska, Poznań, 2016; entries: Uzarzewo (pp. 468–480), Warszynowo (pp. 514), Wąbiewo (pp. 526–529), Wąszkowo (pp. 534–536), Wierzenica (pp. 627–637), Wierzonka (pp. 637–638), Wilkonice Małe (p. 663 [with T. Gidaszewski]), Wilkowo (pp. 663–664), Wilkowo ([k. Buku] pp. 664–668), Wilkowo Niemieckie (pp. 668–680), Wilkowo Polskie (pp. 680–688).
19. “Księga ławnicza w życiu późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1501)”, in: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, eds. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź, 2016, pp. 161–172.
20. “Sądy in gradibus przy kościele Najświętszej Marii Panny na poznańskim Ostrowie Tumskim w pierwszej dekadzie XV wieku”, in: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, eds. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, in collaboration with W. Baran-Kozłowski, Poznań, 2016, pp. 445–452.
21. [Review] “M. Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386–1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 72 (2016), no. 1, p. 366.
22. [Review] “M. Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015”, Roczniki Historyczne, 82 (2016), pp. 252–255.
23. [Review] “M. Mahling, Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit, Marburg 2015”, Roczniki Historyczne, 82 (2016), pp. 255–257.
24. [Review] “Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, t. 5: Wrocław, opr. G. Strauchold, R. Eysymontt, Marburg 2016”, Roczniki Historyczne, 82 (2016), p. 274–276.
25. “Miejsca działalności konsystorza generalnego w Poznaniu i jego pisarzy w pierwszej ćwierci XV w.”, in: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, eds. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa, 2017, pp. 126–151.
26. “W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych źródeł sądowych”, in: Editiones sine fine, vol. 1, eds. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń, 2017, pp. 163–175.
27. [Review] “M. Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 73 (2017), no. 1, pp. 306–307.
28. [with J. Łukaszewski] “Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej”, Roczniki Historyczne, 83 (2017), pp. 203–227.
29. [Review] “The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law, eds. W. Hartmann, K. Pennington, Washington 2016”, Roczniki Historyczne, 83 (2017), pp. 277–279.
30. [Review] “D. Budský, Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo, Praha 2016”, Roczniki Historyczne, 83 (2017), pp. 300–302.
31. [Review] “N. Ivanusa, Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert, Marburg 2017”, Roczniki Historyczne, 83 (2017), pp. 311–313.
32. “‘Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej’, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r.”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66 (2018), no. 1, pp. 119–122.
33. [Critical note] “Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV–XV wieku, wyd. i koment. Marcin Grulkowski, Warszawa 2016”; “Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, wyd i koment. Marcin Grulkowski, Warszawa 2017”, Studia Źródłoznawcze, 56, 2018, pp. 255–256.
34. [Critical note] “Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589–1604, oprac. i wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz, Kraków 2016”; “Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690, oprac. i wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Kraków 2016”, Studia Źródłoznawcze, 56, 2018, p. 256.
35. “Konsystorz poznański za pontyfikatu biskupa Wojciecha Jastrzębca w świetle najstarszych ksiąg wpisów (1404–1411)”, in: Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, eds. B. Czwojdrak, F. Kiryk, J. Sperka, Katowice, 2018, pp. 91–108.

Contact:

akozak@ihpan.edu.pl