Cooperators

Romaniuk Przemysław Piotr

MA awarded:

1 September 1995, Warsaw University, Institute of History

Specialisation:

history of the Grand Duchy of Lithuania under the Saxons, internal strife in Lithuania at the turn of the 18th century, state officials of the Grand Duchy of Lithuania, source editing, genealogy of Lithuanian nobility

Department/Section:

Department of Modern History

Selected publications:

1. J.A. Wiśniowiecki, Ilias Polski (1700–1710), [source edition; with J. Burdowicz-Nowicki], Warszawa, 2018.
2. [with H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, Warszawa, 2015.
3. “Instytucjonalne podstawy hegemonii Sapiehów w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku”, in: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, eds. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa, 2014.
4. “Kto był autorem najstarszego poematu o bitwie olkienickiej?”, in: Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku. Materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21–22 września 2010, ed. U. Augustyniak, Warszawa, 2011.
5. “‘Ilias Polski’ Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, czyli ‘kroniczka litewska’ i pamiętniki Ignacego Olszowskiego”, Kwartalnik Historyczny, CXVII (2010), no. 3.
6. “Pojęcie ‘Rzeczpospolita Litewska’ w ruchu republikanckim na przełomie XVII i XVIII wieku”, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, 25 (2006).
7. Participation in the editing of the lists of voivodeship officials (Smolensk, Trakai, Vilnius) and of the judges of the Lithuanian Tribunal in 1697–1794.
8. Biographical entries in the Polish Biographical Dictionary (Michał Antoni Sapieha, Szymon Siruć and the Sołłohub family).

Participation in research projects:

1. “Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie” [“The Acts of the Dietines of the Grand Duchy of Lithuania, 1566–1794. The Nowogródek Voivodeship”], leader: Andrzej Rachuba (completed).
2. „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. Brześć Land and the Brześć voivodeship, 15th–18th century; The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. The Duchy of Mścisław and the Mścisław voivodeship, 16th–18th century”], leader: Henryk Lulewicz (completed).

Contact:

ppromaniuk@wp.pl