Cooperators

Kowalski Marek D.

PhD awarded (date and institution):

June 15, 1999, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 2011 (Jagiellonian University)

Specialisation:

medieval history, papal treasury, papal diplomatics, source criticism

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:

1. [leader] „Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394 roku)” [“Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia: an edition of sources of papal provenance for the study of late medieval Poland (before 1394)”], NPRH-funded, no. 0026/NPRH2/H11/81/2013, 2013–2018.
2. [participant] „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic (before 1795): a history of religion and culture, a history of ideas”], przygotowanie książki i edycji źródłowej: Kolektor papieski Giacomino Rossi i kolektoria polska (1425–1436). Funkcjonowanie późnośredniowiecznej kolektorii papieskiej po reformach soboru w Konstancji [the book-length study with source edition entitled Papal collector Giacomino Rossi and the Polish Collectorate (1425–1436). The late medieval papal collectorate after the reforms of the Council of Constance], NPRH-funded, no. 31H 17 0470 84, 2017–2022.

Selected publications:

1. Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk 1320–1382, Kraków, 1996.
2. Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków, 2000.
3. Annatae e Regno Poloniae saeculi XV (1421–1503). Monumenta Poloniae Vaticana, vol. X: Acta Camerae Apostolicae, vol. IV, Kraków, 2002 (ed.).
4. Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484, Kraków, 2010.
5. “Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV wieku”, Nasza Przeszłość, 87 (1997), pp. 123–145.
6. “Piętnastowieczne statuty kapituły katedralnej w Krakowie”, in: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, eds. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków, 2000, pp. 233–253.
7. “The Real Estate of the Cathedral Chapter in Medieval Cracow (Nieruchomości kapituły katedralnej w średniowiecznym Krakowie)”, Questiones Medii Aevi Novae, 6 (2001), pp. 129–148.
8. “Opłaty annatowe w piętnastowiecznych aktach Kamery Apostolskiej. Uwagi na temat interpretacji źródeł proweniencji papieskiej”, Roczniki Historyczne, 67 (2001), pp. 169–196.
9. “Rola prowizji papieskich w obsadzaniu prebend katedralnych za czasów Zbigniewa Oleśnickiego”, in: Zbigniew Oleśnicki, książę Kościoła i mąż stanu, eds. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków, 2006, pp. 171–193.
10.Uwagi o ‘Bullarium Poloniae’. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie”, Studia Źródłoznawcze, 45 (2007), pp. 71–97.
11. “Krytyczne uwagi o najnowszym, siódmym tomie ‘Bullarium Poloniae’”, Roczniki Historyczne, LXXIII (2007), pp. 214–231.
12. “Zasięg terytorialny jurysdykcji kolektorów polskich w XV wieku”, in: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, eds. J. Smołucha, A. Waśko, T. Graff, P.F. Nowakowski, Kraków, 2008, pp. 295–306.
13. “Die Edition der spätmittelalterlichen päpstlichen Kameralakten in Polen”, in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. Methodik – Amtsbücher. Digitale Edition – Projekte, co-edited with M. Thumser, J. Tandecki, in collaboration with A. Thumser, Toruń, 2008, pp. 247–262.
14.Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części ‘Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis’ Jana Długosza”, Studia Źródłoznawcze, 46 (2008), pp. 83–94.
15. “Biskup Wincenty Kadłubek wobec krakowskiej kapituły katedralnej”, Cistercium. Mater nostra, II/2 (2008), pp. 55–64.
16. “Die päpstlichen Rechnungsbücher zu Benefizienabgaben 1417–1484”, in: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, eds. H. Flachenecker, J. Tandecki, Toruń, 2010.
17.Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris in Regno Poloniae (1426–1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426–1434, Studia Źródłoznawcze, 49 (2011), pp. 61–96.
18. “Polish Research into Late Medieval Curial Registers (14th and 15th centuries)”, in: Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschliessung der kurialen Registeruberlieferung, vol. 124, eds. M. Matheus, Berlin–Boston, 2012, pp. 497–507.
19. “Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku”, in: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, eds. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa, 2012, pp. 133–142.
20. “Grzegorz z Krakowa – polski astrolog na papieskim dworze”, in: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecznych i wczesnonowożytnych, eds. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków, 2012, pp. 1155–1162.
21. “Reformy skarbowości papieskiej na soborach w Konstancji i w Bazylei”, in: Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, eds. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków, 2013, pp. 211–225.
22. “Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku”, Roczniki Historyczne, 80 (2014), pp. 133–154.
23. “Andrzej de Palatio, papieski kolektor generalny w Polsce w latach 1442–1445”, in: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa, 2014, pp. 119–127.
24. “The Papal Collectorate in the 15th Century Poland”, Quaestiones Medii Aevi Novae, 19 (2014).
25. “Baptysty Enriciego z Rzymu, biskupa Camerino, legacja do Polski w 1448 roku”, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań, 2015, pp. 573–588.
26.Nieznany dokument papieski dla Andrzeja, pierwszego biskupa Seretu i Wilna, i powstanie biskupstwa wileńskiego”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 123–134.
27. “Das Umfeld des Krakauer Domkapitels im Mittelalter”, in: Krakau – Nürnberg – Prag: Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität, vol. 33/1, eds. M. Diefenbacher, O. Fejtová, Z. Noga, Praga, 2016, pp. 245–260.
28. “Źródła i wiarygodność informacji w ‘Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis’ Jana Długosza”, in: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieła, eds. L. Korczak, M.D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków, 2016, pp. 103–125.