Cooperators

Losson Katarzyna

PhD awarded:

2012, IH PAN

Specialisation:

history of ideas, nationalities and empires (with a particular focus on East-Central Europe), intellectual history of France

Department/Section:

Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Selected publications:

1. “Stosunki polsko-ukraińskie na łamach prasy galicyjskiej (1913–1917)”, in: Historia społeczna ziem polskich w okresie I wojny światowej, ed. A. Nowak, Warszawa, 2018.
2.Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat ‘sprawy niepodległości w ruchu robotniczym’, Dzieje Najnowsze, 3 (2017).
3. “Komu miła całość ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720), Warszawa, 2013.
4. “Stosunek państwa do religii w Hetmanacie kozackim”, in: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, W 35-lecie pracy naukowej Teresie Chynczewskiej-Hennel, eds. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok, 2012.
5. “Idea państwa kozackiego w literaturze kancelistów”, in: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008), eds. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski, Warszawa, 2008.
6. “Obraz konfliktu polsko-ukraińskiego w kronikach kozackich 1648–1658”, in: W kręgu Hadziacza A.D. 1658. Od historii do literatury, ed. P. Borek, Kraków, 2008.
7. “‘Bel-Ami’ Guy de Maupassanta i ‘Misto’ Waleriana Pidmohylnego – studium komparatystyczne”, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, ed. S. Kozak, Warszawa, 2005.

Participation in research projects:

“Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leaders: Włodzimierz Mędrzecki, Andrzej Nowak, Katarzyna Sierakowska, NPRH-funded.

Contact:

katarzyna.losson@gmail.com