Działalność wydawnicza

W ramach działalności statutowej Instytut Historii PAN prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając dorobek naukowy przede wszystkim swoich pracowników. Od 1991 roku Instytut ma własną oficynę wydawniczą (Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk), a także współpracuje z licznymi instytucjami i innymi wydawnictwami naukowymi.

Instytut Historii PAN wydaje obecnie m.in.:

czasopisma naukowe
– „Acta Poloniae Historica” – red. nacz. Maciej Górny (z Komitetem Nauk Historycznych PAN)
– „Atlas Fontium” – red. nacz. Marek Słoń
– „Czasopismo Prawno-Historyczne” – red. nacz. Małgorzata Materniak-Pawłowska (z Wydziałem Prawa i Administracji UAM)
– „Dzieje Najnowsze” – red. nacz. Tadeusz Wolsza
–  „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku” – red. nacz. Andrzej Wierzbicki
– „Kwartalnik Historyczny” – red. Roman Michałowski (z Polskim Towarzystwem Historycznym)
– „Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies” – red. nacz.  Anna Kalinowska
– „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” – red. nacz. Wojciech Kriegseisen
– „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” – red. nacz. Tomasz Szarota
– „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” – red. nacz. Dariusz Jarosz (z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)
– „Roczniki Historyczne” – red. nacz. Tomasz Jurek (z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)
– „Rocznik Lituanistyczny” – red. nacz. Andrzej Zakrzewski
– „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – red. nacz. Andrzej Nowak
– „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” – red. nacz. Maria Koczerska, Andrzej Rachuba

wydawnictwa ciągłe i seryjne
Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku – red. Marek Słoń
Bibliografia historii polskiej za rok… – red. Anna Gruca
Itineraria Jagiellonów – red. Grażyna Rutkowska
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta Poniatowskiego – red. Adam Danilczyk, Ewa Zielińska, Monika Jusupovic
Polski Słownik Biograficzny – red. Andrzej Romanowski
Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały – red. Wiktoria Śliwowska
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – red. Tomasz Jurek
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy – red. Antoni Gąsiorowski
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy – red. Andrzej Rachuba
Bibliografia historii Polski XIX–XX wieku, red. Elżbieta Nowosielska

publikacje źródłowe, zarysy syntetyczne, prace monograficzne, zbiory studiów, materiały pokonferencyjne

Instytucje i wydawnictwa współpracujące:
Wydawnictwo Neriton (także dystrybutor publikacji Wydawnictwa IH PAN)
Wydawnictwo Naukowe Semper
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawnictwo Arcana
Collegium Civitas
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Instytut Historyczny UW

Pliki do pobrania: