Działalność wydawnicza

W ramach działalności statutowej Instytut Historii PAN prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając dorobek naukowy przede wszystkim swoich pracowników. Od 1991 roku Instytut ma własną oficynę wydawniczą (Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk), a także współpracuje z licznymi instytucjami i innymi wydawnictwami naukowymi.

 

Instytut Historii PAN wydaje obecnie m.in.:

czasopisma naukowe
– „Acta Poloniae Historica” – red. nacz. Maciej Górny (z Komitetem Nauk Historycznych PAN)
– „Czasopismo Prawno-Historyczne” – red. nacz. Małgorzata Materniak-Pawłowska (z Wydziałem Prawa i Administracji UAM)
– „Dzieje Najnowsze” – red. nacz. Tadeusz Wolsza
– „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku” – red. nacz. Andrzej Wierzbicki
– „Kwartalnik Historyczny” – red. Roman Michałowski (z Polskim Towarzystwem Historycznym)
– „Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies” – red. nacz. Anna Kalinowska (z Premodern Diplomats Network)
– „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” – red. nacz. Wojciech Kriegseisen
– „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” – red. nacz. Tomasz Szarota
– „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” – red. nacz. Dariusz Jarosz (z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)
– „Roczniki Historyczne” – red. nacz. Tomasz Jurek (z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)
– „Rocznik Lituanistyczny” – red. nacz. Andrzej Zakrzewski
– „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – red. nacz. Andrzej Nowak
– „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” – red. nacz. Maria Koczerska, Andrzej Rachuba

wydawnictwa ciągłe i seryjne
Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku – red. Marek Słoń
Bibliografia historii Polski XIX–XX wieku, red. Elżbieta Nowosielska
Bibliografia historii polskiej za rok… – red. Anna Gruca
Itineraria Jagiellonów – red. Grażyna Rutkowska
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta Poniatowskiego – red. Adam Danilczyk
Polski Słownik Biograficzny – red. Andrzej Romanowski
Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały – red. Wiktoria Śliwowska
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – red. Tomasz Jurek
Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. Edmund Kizik
Studia i materiały do dziejów kancelarii w Gdańsku, red. Marcin Grulkowski
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy – red. Antoni Gąsiorowski
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy – red. Andrzej Rachuba
Źródła do dziejów Żydów polskich – red. Anna Michałowska-Mycielska

publikacje źródłowe, zarysy syntetyczne, prace monograficzne, zbiory studiów, materiały pokonferencyjne

 

Instytucje i wydawnictwa współpracujące:
Akademicka Platforma Czasopism UMK
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Instytut Historii i Archiwistyki UMK
Instytut Historii Prawa UW
Instytut Historyczny UW

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Lituanistyczna przy KHN PAN
Komitet Nauk Historycznych PAN
Księgarnia Akademicka – Wydawnictwo
Polska Akademia Umiejętności
Polskie Towarzystwo Historyczne
Premodern Diplomats Network
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydawnictwo Arcana
Wydawnictwo Naukowe Semper
Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydawnictwo Neriton
Wydział Prawa i Administracji UAM

Pliki do pobrania: