Doktoranci

Anna Pomierny-Wąsińska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 12, 2013 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia kultury i historia polityczna średniowiecznych miast włoskich; badania nad urbanistyką i przestrzenią miejską w średniowieczu; kronikarstwo włoskie okresu późnego średniowiecza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Przestrzeń miejska późnośredniowiecznej Florencji: wyobrażenia i percepcja”, NCN – 2014/15/N/HS3/01768 – kierownik projektu.

Ważniejsze publikacje:

1. Zbytek zarejestrowany. O florenckich spisach kosztownych ubiorów i ozdób z lat 1343–1345, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, LXXVIII, 2017, 9–37.
2. Zbytek i prestiż – kategoria ubioru w ustawodawstwie antyzbytkowym komunalnej Florencji, w: Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. E. Wółkiewicz, M. Saczyńska, M. Pauk, Warszawa 2016, s. 141–163.
3. Urbanistyka – socjotopografia – rytuał. Główne nurty badań nad przestrzenią miasta średniowiecznego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, LXIII, 2015, 2, s. 189–200 [artykuł współautorstwa prof. H. Manikowskiej].

Kontakt:

apomierny@gmail.com