Doktoranci

Joanna Kunigielis

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 24, 2014 , Historia, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Wielkie Księstwo Litewskie (XIV-XVI w.); geografia historyczna;

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Realizowany temat badawczy:
„Mosty, przeprawy i myto mostowe na obszarze województw wileńskiego i trockiego do reformy administracyjnej 1565/1566”.

Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych:
1. 
Grant NPRH, pt. „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV–XVIII wiek”, uczestniczka.
2. Muzeum w Częstochowie, „Kościół św. Barbary – studium interdyscyplinarne”, uczestniczka.

Ważniejsze publikacje:

1. Relacje z podróży po ziemiach pruskich Gilberta de Lannoy w latach 1413–1414 i jego spostrzeżenia, „Almanach Historyczny”, t. 18, 2016.
2. Litewskie miasta w relacji Gilberta de Lannoy (1414 r), w: Вяликае Княцтва Литоӯcкае: палитыка, економика, кульӯтыра, ч. 2, Минск 2017.

Kontakt:

kuroari89@gmail.com