Doktoranci

Marek Rodzik

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Lipiec 7, 2015 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Historia najnowsza, stosunki międzynarodowe w I poł. XX wieku, geneza drugiej wojny światowej, stosunki polsko-brytyjskie 1938-1939, brytyjska polityka appeasementu

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. L. Moczulski, Czytaliśmy Piłsudskiego. Rozmowy z Leszkiem Moczulskim, rozmowy przepr. M. Furdyna i M. Rodzik, posłowie Jacek Bartyzel, Warszawa 2016, s. 377.
2. Polska a Wielka Brytania. Od kryzysu sudeckiego do 15 marca 1939 roku [tekst zaakceptowany do druku].

Artykuły naukowe:
1. Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.), „Dzieje Najnowsze” 49, nr 2, 2017, s. 249–271.

Recenzje naukowe:
1. Tomasz Pudłocki, Ambasadorzy idei: wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015, „Dzieje Najnowsze” 49, nr 1, 2017, s. 273–286.

Edycje źródłowe:
1. Raport Edwarda Raczyńskiego na temat polityki brytyjskiej w czasie kryzysu sudeckiego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 4, 2017, s. 140–147.

Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z polsko-fińskiej konferencji historyków In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the 20th Century, Warszawa 24–25 X, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LII, z. 1, 2017, s. 287–291.

Artykuły publicystyczne:
1. Wstrzymać awanturę wojenną, „Rzeczpospolita” z 5–6 IV 2014 r.
2. [Wspólnie z: Furdyna Marcin] Klucz do Becka, „Rzeczpospolita” z 13–14 IX 2014 r.
3. [Wspólnie z: Furdyna Marcin] Historię napisał Churchill, „Rzeczpospolita” z 10–11 I 2015 r.
4. [Wspólnie z: Furdyna Marcin] Dwa fortepiany Chamberlaina, „Rzeczpospolita” z 3–4 IX 2016 r.
5. [Wspólnie z: Furdyna Marcin] Fanfara zaolziańska, „Rzeczpospolita” z 8–9 X 2016 r.
6. [Wspólnie z: Furdyna Marcin] Aeroplan Beneša, „Rzeczpospolita” z 13–14 V 2017 r.

Kontakt:

rodzikmarek@gmail.com