Doktoranci

Ewa Cuber-Strutyńska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 24, 2009 , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Temat pracy badawczej:
„Wizerunek nazistowskich obozów koncentracyjnych i ich więźniów w polityce zagranicznej PRL”

Ważniejsze publikacje:

1. Rola i znaczenie środowiska byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych na przykładzie działalności PZbWP (1946–1949), Oświęcim 2017.
2. Nieliczni z Nielicznych – Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie w wybranych dokumentach i wspomnieniach, Kraków 2016.
3. Świat wobec Zagłady – reakcja aliantów na tzw. raport Karskiego, w: Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek, red. A. Kasperek, A. Żmuda, S. J. Żurek, Lublin 2015.
4. Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 10, R. 2014, t. I–II, red. D. Libionka, B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2014.

Kontakt:

ewastrutynska@gmail.com