Doktoranci

Łukasz Dryblak

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Październik 28, 2014 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia najnowsza, dzieje emigracji rosyjskiej, polska myśl sowietologiczna, polityka narodowościowa II Rzeczpospolitej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Temat projektu doktorskiego:
„Emigracyjny dialog polsko-rosyjski w latach 1939–1956. Spojrzenie z dwóch stron na stosunki polsko-rosyjskie, konfrontacje idei, koncepcji oraz analiz politycznych”.

Ważniejsze publikacje:

1. The role and significance of Russian doctrinal documents, with particular focus on information security doctrines from 2000 and 2016, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – Special Issue, Vol. 52, 2017, no 3, p. 209–229.
2. Fiłosofow znów w Warszawie. Drugi tom Pism Wybranych Dymitra Fiłosofowa Rosjanin w Polsce (1920–1936), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LI, 2016, z. 2, s. 177–187.
3. Czy tylko prometeizm? Polityka państwa polskiego wobec wybranych kół emigracji rosyjskiej w latach 1926–1935, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LI, 2016, z. 1, s. 81–116.
4. Inspiracja i formy współpracy polskich instytucji państwowych z wydawcami i redakcjami pism rosyjskich w latach 1919–1935 – zarys problematyki, „Dzieje Najnowsze”, t. XLVIII, 2016, z. 1, s. 33–52.
5. Recepcja sowieckiej myśli wojskowej na łamach „Bellony” w latach 1926–1939, „Niepodległość”, t. LXIV, Warszawa 2015, s. 135–166.
6. Polityka narodowościowa władz polskich wobec emigracji i mniejszości rosyjskiej w latach 1926–1935. Wybór dokumentów, „Przegląd Wschodni”, t. XIV, 2015, z. 1, s. 205–231.

Kontakt:

l.dryblak@gmail.com