Call for Papers „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

Call for Papers „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

„Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

7–8 XII 2018
Instytut Historii PAN

Teksty kultury nigdy nie powstają w próżni. Bardzo często odnoszą się do innych utworów, które komentują, krytykują, albo też plagiatują. Składają się nie tylko z wypowiedzi samego autora, ale również ze świadomie bądź nieświadomie użytych cytatów, parafraz i zapożyczeń. Stąd też ich wydawcy i badacze poświęcają sporo miejsca na identyfikację tego, co w tekstach jest „oryginalne”, a co zostało oparte na wypowiedzi innego autora. W XIX wieku często ta druga warstwa była pomijana i sprowadzano ją do krótkich uwag na marginesie. Ta warstwa autorskich wypowiedzi wciąż pozostaje w dużej mierze poza zainteresowaniem badaczy.

Przyjrzyjmy się w związku z tym temu, co w tekstach „nieoryginalne”. Tematem konferencji są zapożyczenia, cytaty i odwołania, które stanowią ważny element warsztatu autora. W ramach tego ogólnego problemu szczególną uwagę chcemy poświęcić analizie sposobu umieszczania w tekstach zapożyczeń, jak też próbie wskazania i zdefiniowania istoty ich użycia. Czy owe zapożyczenia miały być tylko wykorzystaniem „chwytliwego” stwierdzenia, popisem własnej erudycji, czy były raczej elementem bardziej przemyślanej strategii autorskiej? Drugim zagadnieniem, które stanowi punkt wyjścia dla konferencji, są metody badania zapożyczeń. Co powinien zawierać kwestionariusz badawczy? Na ile należy czerpać z klasycznego źródłoznawstwa, a ile dają nowoczesne nurty i metody badania tekstu wynikające między innymi z rozwoju kodykologii, a także z kognitywistyki i narratywistyki. Zagadnienia te chcemy przedstawić na przykładzie tekstów z epok: starożytności i średniowiecza; zachowanych w formie przekazów rękopiśmiennych, a także tych, które doczekały się wydań krytycznych.

Po konferencji zostanie przygotowana publikacja składająca się z artykułów opartych na wystąpieniach, wybranych do druku po recenzjach. Naszym celem będzie stworzenie możliwie kompleksowego opracowania problematyki.

Zgłoszenia w postaci tytułu referatu i abstraktu (do 900 znaków ze spacjami) prosimy wysyłać do 1 czerwca na adres: konferencja-sredniowiecze@ihpan.edu.pl

Planowana długość wystąpień: 20 minut.

Zgłoszenia od osób nieposiadających stopnia doktora powinny być uzupełnione o opinię promotora.

Konferencja organizowana jest w Instytucie Historii PAN przez: Antoniego Grabowskiego, Roberta Kasperskiego, Marcina Gostkowskiego, Rafała Rutkowskiego.