Call for Papers „Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce” (Berlin)

Call for Papers „Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce” (Berlin)

 

Call for Papers

Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce

w ramach

Seminarium Klaus Zernack Colloquium

 

Seminarium Klaus Zernack Colloquium to seria odbywających się co miesiąc wykładów Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN). Głównym celem seminarium jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń i poglądów, dotyczących aktualnie realizowanych projektów badawczych między historykami oraz przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych.

Klaus Zernack Colloquium w roku akademickim 2019/2020 poświęcone będzie polskim muzeom historycznym i prowadzonej w nich edukacji historycznej. W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele nowych muzeów, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości polskiego społeczeństwa i postrzeganiu przez niego jego własnej historii. Obok tworzenia od podstaw nowych muzeów podejmowano jednocześnie próby radykalnego zreformowania instytucji już istniejących. Muzea stały się poligonem doświadczalnym różnych koncepcji ideowych i wystawienniczych: muzea-świątynie zastąpiły muzea-parki rozrywki, wzrosła rola multimediów jako środków przekazywania wiedzy. Obok tzw. muzeów narracyjnych powstały również takie, które umieściły autentyczne obiekty i ich historie w centrum uwagi. Próbowano zrealizować w praktyce koncepcję muzeum krytycznego, a obok wielkich narracji narodowych, do głosu dopuszczono historie mniejszości.

Chociaż zadaniem muzeów historycznych jest opowiadanie o przeszłości, to jako instytucje tworzone w teraźniejszości, są one mocno w niej zakorzenione. Prezentowana w nich historia i sposób jej opowiadania są sumą aktualnego stanu wiedzy, obowiązujących trendów i teorii, dostępnych technologii, ale również politycznych i ideowych preferencji ich twórców i fundatorów. Muzea są z jednej strony wyrazem kultury historycznej, a jako instytucje państwowe, utrzymywane ze środków publicznych, mogą stać się barometrem polityki historycznej. Z drugiej strony muzea stanowią nie tylko odbicie treści publicznych debat, ale również aktywnie na nie wpływają.

Celem cyklu wykładów Klaus Zernack Kolloquium w 2019 roku jest przyjrzenie się polskim muzeom historycznym i prowadzonej w niej edukacji muzealnej w kontekście międzynarodowym. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą muzeów w kształtowaniu społecznego obrazu przeszłości, nad ich obecnymi problemami, wyzwaniami i przyszłością. Do zgłaszania referatów zapraszamy zarówno badaczki i badaczy, jak i osoby pracujące w muzeach.

Abstrakty w języku niemieckim lub angielskim (do 1500 znaków) wraz z krótkim opisem dorobku naukowego oraz danymi kontaktowymi i afiliacją naukową prosimy przesyłać najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. na adres mailowy: malgorzata.popiolek@cbh.pan.pl (koordynacja: dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp).

 

Informacje praktyczne:
– Referaty zostaną wybrane z nadesłanych materiałów na zasadzie konkursu.
– Cykl wykładów przewidziany jest na okres od marca 2019 r. do lutego 2020 r.
– Spotkania będą miały charakter otwarty i odbywać się będą w drugi wtorek miesiąca o godz. 19:00 w bibliotece CBH PAN.
– Wykłady (ok. 40 min) będą komentowane przez zaproszonych ekspertów.
– Przed wykładem prosimy o dostarczenie krótkiego streszczenia zaplanowanej prezentacji  (2–3 stron).
– Wykłady będą wygłaszane w języku niemieckim. W specjalnych przypadkach możliwe jest wygłoszenie prezentacji w języku angielskim, przy czym pasywna znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym.
– Zapewniamy zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży

 


 

Call for Papers

Identitätsfabriken? Museen und historische Bildung in Polen

 

im Rahmen des

Klaus Zernack Colloquiums

 

Das Klaus Zernack Colloquium ist eine monatlich stattfindende Vortragsreihe des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften (CBH PAN). Ziel des Colloquiums ist es, Historikerinnen und Historikern sowie Vertreterinnen und Vertretern benachbarter Disziplinen eine Diskussionsplattform für ihre laufenden Forschungsprojekte zu bieten.

Das Klaus Zernack Colloquium ist im akademischen Jahr 2019/2020 den polnischen historischen Museen und der in ihnen praktizierten historischen Bildung gewidmet. In den letzten zehn Jahren sind in Polen zahlreiche neue Museen entstanden, die eine wichtige Rolle in der Prägung der Identität der polnischen Gesellschaft und in der Wahrnehmung ihrer eigenen Geschichte spielen. Nicht nur sind viele neue Museen gegründet worden, es wurde auch der Versuch einer radikalen Reformierung bereits bestehender Institutionen unternommen. Die Museen sind zu einem Versuchsgelände verschiedener ideeller und ausstellungspraktischer Konzepte geworden: Museen-Tempel wurden durch Museen-Erlebnisparks ersetzt, multimediale Formate der Wissensvermittlung haben an Bedeutung gewonnen. Neben den sogenannten narrativen Museen, entstanden kürzlich auch solche, die stark auf Originalobjekte und deren Geschichten fokussiert sind. Konzepte der Umsetzung der Idee des kritischen Museums kamen auf, neben großen nationalen Meistererzählungen fanden auch Stimmen der Minderheiten Eingang in die Ausstellungen.

Auch wenn die Aufgabe von historischen Museen die Erzählung über die Vergangenheit ist, werden sie als Institutionen in der Gegenwart erschaffen und sind stark in ihr verwurzelt. Die in ihnen präsentierte Geschichte und die jeweilige Erzählart sind Ergebnisse des aktuellen Wissensstandes, damit verbundener Trends und Theorien, verfügbarer Technologien, aber gleichzeitig auch politischer und ideologischer Präferenzen ihrer Stifter und Erschaffer. Museen sind einerseits Ausdruck einer Geschichtskultur und können als staatliche Institutionen, finanziert durch öffentliche Mittel, zum Barometer der Geschichtspolitik werden. Auf der anderen Seite stellen Museen nicht nur ein Abbild der Inhalte öffentlicher Debatten dar, sondern nehmen aktiv auf diese Einfluss.

Das Ziel der Vorträge im Rahmen des Klaus Zernack Colloquiums 2019 ist eine Betrachtung der polnischen Geschichtsmuseen und der in ihnen praktizierten Museumsbildung im internationalen Kontext. Gemeinsam wollen wir über die Rolle der Museen bei der Konstruktion des historischen Gesellschaftsbildes, über ihre gegenwärtigen Probleme, Herausforderungen und ihre Zukunft nachdenken. Referate können sowohl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch Museumspraktikerinnen und Museumspraktiker eingereicht werden.

Abstracts in deutscher oder englischer Sprache (bis 1500 Zeichen) zusammen mit einem kurzen Lebenslauf sowie den Kontaktdaten und ihrer wissenschaftlichen Affiliationen senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2019 an folgende E-mail-Adresse: malgorzata.popiolek@cbh.pan.pl (Koordination: Dr. Małgorzata Popiołek-Roßkamp).

 

Praktische Informationen:
– Die Referate werden aus den eingesandten Beiträgen ausgewählt.
– Die Vortragsreihe ist für den Zeitraum von März 2019 bis Februar 2020 vorgesehen.
– Es handelt sich um offene Vorträge, die jeden zweiten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr in der Bibliothek des CBH PAN stattfinden.
– Die Vorträge (ca. 40 Minuten) werden von eingeladenen Fachexpertinnen und -experten kommentiert.
– Vor der Präsentation sollte ein Abstract von 2-3 Seiten eingereicht werden.
– Die Vorträge werden in deutscher Sprache gehalten; in begründeten Fällen ist es auch möglich, den Vortrag in englischer Sprache zu halten, wobei ein passives Verständnis des Deutschen vorausgesetzt wird.
– Eine Unterkunft wird gewährleistet; Reisekosten werden erstattet.