Badania naukowe - Główne kierunki

Instytut dysponuje znacznym potencjałem badawczym. Około 170 pracowników bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych i oprócz indywidualnych projektów prowadzi prace dokumentacyjne służące potrzebom całej nauki historycznej w Polsce (słowniki, atlasy, bibliografie) oraz edycje tekstów źródłowych do dziejów Polski od średniowiecza po czasy najnowsze.

Działalność statutowa IH PAN obejmuje dwa główne nurty:
– prace naukowo-dokumentacyjne (biografistyka, prace bibliograficzne, studia nad geografią historyczna z elementami źródłoznawstwa)
– badania naukowe (Studia źródłoznawcze i edytorskie – średniowiecze i epoka nowożytna, Studia mediewistyczne, Studia nowożytne, Studia nad historią idei XIX-XX w., Studia nad historią Europy Wschodniej XIX-XX w., Studia nad historią społeczną XIX-XX w., Studia nad dziejami dyplomacji i systemów totalitarnych XX w., Studia nad historią Polski w II połowie XX w., Studia nad dziejami Pomorza, Synteza Historii Prus 1871-1947)

Ponadto pracownicy realizują indywidualne i zbiorowe projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.