Wydawnictwo Instytutu Historii PAN

Pełnomocnik ds. wydawniczych: dr Andrzej Koryn
Kierownik: Dariusz Górski
Sekretarz: Katarzyna A. Chmielewska
tel.: 22 831 02 61-62 w. 44
wydawnictwo@ihpan.edu.pl

 

Dystrybucja: Krzysztof Kubik
tel.: 22 831 02 61-62 w. 60
www.ksiegarnia-ihpan.edu.pl
kkubik@ihpan.edu.pl

 

Licencje wydawnicze: Monika Ćwiklińska
tel.: 22 831 02 61-62 w. 34
mcwiklinska@ihpan.edu.pl

 

Redakcja:

Jolanta Rudzińska
Małgorzata Świerzyńska
Marcin Szcześniak
Ewa Bazyl
Grażyna Waluga

 


Wydawnictwo Instytutu Historii PAN

1991–2014

prace wydane samodzielnie lub w koedycji

 

1. Marek K. Kamiński, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948, IH PAN, Komitet Nauk Historycznych PAN, Warszawa 1991.

2. Odrodzenie państwowości i przemiany struktur społecznych w Polsce i Czechosłowacji 1918–1945. Materiały XXVII posiedzenia Komisji historyków polskich, czeskich i słowackich, red. Maria Bogucka, IH PAN, Warszawa 1991.

3. Polska – Bułgaria przez wieki, red. Wiesław Balcerak, IH PAN, Warszawa 1991.

4. Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, red. Andrzej Koryn, IH PAN, Warszawa 1991.

5. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej 1919–1947, IH PAN, Warszawa 1991.

6. Stanisław Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, IH PAN i Wydział I Nauk Społecznych PAN, Warszawa 1992.

7. Marian M. Drozdowski, Spór o Eugeniusza Kwiatkowskiego w polskiej historiografii i publicystyce historyczno-ekonomicznej, IH PAN, Warszawa 1992.

8. Stanisława Lewandowska, Prasa okupowanej Warszawy 1939–1945, IH PAN, Warszawa 1992.

9. Walentyna Najdus, Zygmunt Marek – prawnik i polityk 1872–1931, IH PAN, Warszawa 1992.

10. Stanisław Salmonowicz, Ludwik Muzyczka 1900–1977 – polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej, IH PAN i WOW „Gryf”, Warszawa 1992.

11. Jerzy Turonek, Odrodzenie Białorusi. Rzecz o Wacławie Iwanowskim, WOW „Gryf” i IH PAN, Warszawa 1992.

12. Zbigniew Wawer, Organizacja polskich wojsk lądowych w Wielkiej Brytanii 1940–1945, Bellona i IH PAN, Warszawa 1992.

13. Jan E. Zamojski, Francja na rozdrożu 1943–1944. Walka o kształt ustrojowy przyszłej Francji, IH PAN, Warszawa 1992.

14. Marian M. Drozdowski, Warszawa w obronie Rzeczypospolitej – czerwiec–sierpień 1920 r., IH PAN i WOW „Gryf”, Warszawa 1993.

15. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, IH PAN, Warszawa 1993.

16. Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, red. Ryszard Kołodziejczyk, IH PAN, Wyd. DiG, Warszawa 1993.

17. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–1993, red. Stefan K. Kuczyński, IH PAN, Warszawa 1993.

18. Stefan K. Kuczyński, Orzeł Biały w Warszawie, IH PAN, Warszawa 1993.

19. Stanisława Lewandowska, Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, IH PAN, Warszawa 1993.

20. Halina Manikowska, Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, IH PAN, Warszawa 1993.

21. Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892–1992, Biblioteka Historyczna im. T. Korzona nr 38, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, IH PAN, WOW „Gryf”, Warszawa 1993.

22. Tadeusz M. Trajdos, U zarania karmelitów w Polsce, IH PAN, Warszawa 1993.

23. Andrzej Wierzbicki, Spory o Polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w., IH PAN, Warszawa 1993.

24. Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe. Materiały sesji naukowej w Instytucie Historii PAN, 1–2 października 1990, red. Andrzej Koryn, IH PAN, WOW „Gryf”, Warszawa 1993 (wyd. 2).

25. Anna Dunin-Wąsowicz, Pomiary gruntu w Koronie w XVI–XVIII wieku. Próba ustalenia wielkości ról chłopskich na ziemiach polskich, IH PAN, Warszawa 1994.

26. Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. Jacek Banaszkiewicz, IH PAN, Warszawa 1994.

27. Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały sesji naukowej w Warszawie 15–16 wrzesień 1992, red. Jerzy Michalski, IH PAN, Warszawa 1994.

28. Andrzej Nowak, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831–1849, WOW „Gryf”, IH PAN, Warszawa 1994.

29. Polska – Białoruś 1918–1945. Zbiór studiów i materiałów, red. nauk. Wiesław Balcerak, IH PAN, Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Stowarzyszenie Polska – Białoruś, Warszawa 1994.

30. Powrót do historii. Europa Środkowa i Wschodnia w historiografii, red. nauk. Wiesław Balcerak, IH PAN, Warszawa 1994.

31. Rola i miejsce Polski w Europie 1914–1957. W 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 8–9 listopada 1993 r., red. Andrzej Koryn, IH PAN, Warszawa 1994.

32. Andrzej Romanow, Gdańska prasa polska 1891–1920, IH PAN, Warszawa 1994.

33. Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Wyd. Bellona, WIH, IH PAN, Warszawa 1994.

34. Walenty Woronowicz, Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach Sołowieckich i Kołymie 1935–1955, przyg. do druku, wstęp i przyp. Wiktoria Śliwowska, Małgorzata Giżejewska, IH PAN, Warszawa 1994.

35. Stanisław Gregorowicz, Michał Jerzy Zacharias, Polska – Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925–1939, IH PAN, Warszawa 1995.

36. Andrzej Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, IH PAN, Warszawa 1995.

37. Juliusz Łukaszewicz, Dyplomata w Paryżu 1936–1939, WOW „Gryf”, IH PAN, Warszawa 1995.

38. Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, IH PAN, Warszawa 1995.

39. Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów, red. nauk. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 1995.

40. Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. Halina Manikowska, Hanna Zaremska, IH PAN, Warszawa 1995.

41. Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 1, IH PAN, red. Krystyna Kersten, Warszawa 1995.

42. Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza. Studia i materiały z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie, 14–15 czerwca 1994, IH PAN, Warszawa 1995.

43. Maria Bogucka, The Lost World of the Sarmatians. Custom as the Regulator of Polish Social Life in Early Modern Times, IH PAN, Warszawa 1996.

44. Zbigniew Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1996.

45. Paweł T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, IH PAN, Warszawa 1996.

46. Magdalena Hułas, Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939 – lipiec 1943, IH PAN, Warszawa 1996.

47. Jałta. Szkice i polemiki. Zbiór studiów, red. Marian M. Drozdowski, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, IH PAN, Warszawa 1996.

48. Maciej Janowski, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności, dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889–1914, IH PAN, Warszawa 1996.

49. Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 23–24 października 1995 r., red. Andrzej Koryn, IH PAN, MWSH-P, Warszawa 1996.

50. Stanisław Pietras, POZ. Polska Organizacja Zbrojna. Siew – Racławice – POZ – AK, IH PAN, Warszawa 1996.

51. Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r., wstęp i red. nauk. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, IH PAN, Warszawa 1996.

52. Generał Kazimierz Sosnkowski. Materiały z Sympozjum Towarzystwa Miłośników Historii i Instytutu Historii PAN 13 listopada 1992 r., red. Marian M. Drozdowski, IH PAN, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, Warszawa 1997.

53. Zdzisław Jagodziński, Anglia wobec sprawy polskiej w okresie Wiosny Ludów 1848–1849, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 1997.

54. Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. Bronisław Geremek, IH PAN, Wyd. Semper, Warszawa 1997.

55. Stanisława Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 1997.

56. Piotr Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, IH PAN, MWSH-P, Warszawa 1997.

57. Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 1997.

58. Magdalena Micińska, Gołąb i orzeł. Obchody rocznic kościuszkowskich w latach 1894 i 1917, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1997.

59. Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów 2, red. nauk. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 1997.

60. Mokotowski Oddział Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, oprac. Tadeusz Jaegermann, Jerzy Pietrzykowski, Hanna Rybicka, IH PAN, Warszawa 1997.

61. Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 2, red. Krystyna Kersten, IH PAN, Warszawa 1997.

62. Polska 1944/45–89. Polska 1956 – próba nowego spojrzenia. Studia i materiały 3, red. Krystyna Kersten, IH PAN, PTH, ISP PAN, Warszawa 1997.

63. Polska między Niemcami a Rosją. Studia ofiarowane Marianowi Wojciechowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Włodzimierz Borodziej, Paweł P. Wieczorkiewicz, IH PAN, Warszawa 1997.

64. Polski Słownik Biograficzny. Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania, IH PAN, Wydział I Nauk Społecznych PAN, Warszawa 1997.

65. Warszawskie środowisko historyczne w XX wieku. Dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, IH PAN, Warszawa 1997.

66. Maria Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

67. Juliusz Bogdan Deczkowski – „Laudański”, Wspomnienia żołnierza baonu AK „Zośka”, IH PAN, Warszawa 1998.

68. Wiktor Tomir Drymmer, W służbie Polsce, Wyd. „Gryf”, IH PAN, Warszawa 1998.

69. Tadeusz Epsztein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, IH PAN, Wyd. DiG, Warszawa 1998.

70. Bolesław Hajduk, Gospodarka Gdańska w latach 1920–1945, IH PAN, Gdańsk 1998.

71. Ewa Kowalska, Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

72. Anna Landau-Czajka, W jednym stali domu. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

73. Anna Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny – struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, IH PAN, Warszawa 1998.

74. Aleksandra Leinwand, Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922, IH PAN, MWSH-P, Warszawa 1998.

75. Cezary Lusiński, Rzeczpospolita a Polonia 1922–1939. Geneza i działalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy, IH PAN, Warszawa 1998.

76. Maria Nowak-Kiełbikowa, Konstanty Skirmunt, polityk i dyplomata, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

77. Polska droga do Kazachstanu. Materiały sesji naukowej w Żytomierzu, red. Tadeusz Kisielewski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, IH PAN, Warszawa 1998.

78. Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, red. Antoni Gąsiorowski, t. 3, z. 3, oprac. Anna Borkiewicz-Celińska, IH PAN, Warszawa 1998.

79. Jacek Tebinka, Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

80. Warszawa w dziejach Polski. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Obywatelski Komitet Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy, Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Miłośników Historii, 15–16 maja 1996 r. Zamek Królewski w Warszawie, red. Marian M. Drozdowski, IH PAN, TMH, Warszawa 1998.

81. Małgorzata Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Wyd. Neriton, IH PAN, Komitet Nauk Historycznych, Warszawa 1998.

82. Wojciech Korfanty w Sejmie II Rzeczypospolitej (1919–1927). Zbiór wystąpień parlamentarnych, oprac. Helena Karczyńska, wprow. Andrzej Ajnenkiel, Helena Karczyńska, IH PAN, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 1998.

83. Benedykt Ziółkowski, Batalion Armii Krajowej „Łukasiński”, IH PAN, Warszawa 1998.

84. Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w l. 1944–1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (wybór dokumentów), Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1998.

85. Marek Andrzejewski, Hubert Rinklake, „To live, you have to be well-informed”. Erich Brost, IH PAN, Friedrich Ebert Foundation, Warszawa 1999.

86. Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w II połowie XVI w. (cz. 1 – mapy szczegółowe, cz. 2 – komentarze i indeksy), IH PAN, Warszawa 1999.

87. Daniel Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

88. Krzysztof Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora. De Superstitionibus (1405 r.), Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

89. Stanisław Bylina, Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej, MWSH-P w Łowiczu, IH PAN, Warszawa 1999.

90. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895–1914, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

91. Dawid Fajnhauz, 1863. Litwa i Białoruś, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

92. Joanna Gierowska-Kałłaur, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 1999.

93. Henryk Korczyk, Działanie i recepcja Locarna 1927–1936, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

94. Grzegorz Kucharczyk, Prusy, Rosja i kwestia polska w myśli politycznej Constantina Frantza 1817–1841, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

95. Migracje 1945–1995. Migracje i społeczeństwo 3, red. nauk. Jan E. Zamojski, IH PAN, MWSH-P w Łowiczu, Wyd. Neriton, Warszawa 1999.

96. Jan Molenda, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

97. Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918–1921, red. nauk. Andrzej Koryn, IH PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 1999.

98. Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 4, red. Krystyna Kersten, IH PAN, Warszawa 1999.

99. Polskie echa husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej. Kłodzko, 27–28 września 1996, red. Stanisław Bylina, Ryszard Gładkiewicz, IH PAN, Warszawa 1999.

100. Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944–1947, wybór, oprac. i red. dokumentów Stanisław Ciesielski, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

101. Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, red. nauk. Andrzej Ajnenkiel, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.

102. Stanisław Salmonowicz, O rzemiośle recenzenta. Studia z warsztatu historyka, IH PAN, Warszawa 1999.

103. Henryk Bułhak, Polska–Francja. Z dziejów sojuszu w latach 1932–1936, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

104. Władysław Bułhak, Dmowski – Rosja i kwestia polska, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

105. Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Zbigniew Romek, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

106. Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. nauk. Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

107. Idées politiques et mentalités entre l’Orient et l’Occident. Pologne et Pays Roumains au Moyen Âge et à l’époque moderne. Colloque de la Commission d’Historiens Polonais et Roumains, Varsovie, 21–22 septembre 1999, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2000.

108. Imigranci i społeczeństwa przyjmujące: adaptacja? integracja? transformacja? Migracje i społeczeństwo 5, red. Jan E. Zamojski, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

109. Dariusz Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, IH PAN, Warszawa 2000.

110. Andrzej Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. i ich następstwa demograficzne, społeczne i polityczne, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

111. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r., oprac. Andrzej Rachuba, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

112. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., oprac. Henryk Lulewicz, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

113. Migracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4, red. nauk. Jan E. Zamojski, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

114. Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. nauk. Wiesław Balcerak, MWSH-P w Łowiczu, IH PAN, Łowicz–Warszawa 2000.

115. Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji Polska–Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń, Warszawa–Płock, 14–17 maja 1998 r., red. nauk. Tadeusz Epsztein, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

116. Rozkaz delegata sił zbrojnych na kraj nr 319 (Zatoka/301), IH PAN, Warszawa 2000.

117. Marek Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

118. Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, red. Antoni Gąsiorowski, t. 3, z. 4, oprac. Anna Borkiewicz-Celińska, IH PAN, Warszawa 2000.

119. Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Kościoła w Polsce 1953–1958 na podstawie materiałów ambasady RP przy Watykanie. Wybór dokumentów, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2000.

120. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 5: 1909–1941, wybór i przyg. dokumentów Adam Grzegorz Dąbrowski, Marian Marek Drozdowski (red. nauk.), Krystyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Perkowska-Waszek, Xymena Pilch, oprac. Barbara Janicka, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001 (druk 2002).

121. Bibliografia prac Profesora Andrzeja Ajnenkiela za lata 1956–2001, IH PAN, Warszawa 2001.

122. Bibliografia prac Profesora Czesława Madajczyka za lata 1954–2000, IH PAN, Warszawa 2001.

123. Diaspory. Migracje i społeczeństwo 6, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, MWSH-P, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

124. Anna Garlicka, Wielka Brytania a Bałkany 1935–1939, IH PAN, MWSH-P, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

125. Ivan Kamenec, Tragedia polityka, księdza i człowieka (Jozef Tiso 1887–1947), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

126. Marek K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

127. Tadeusz Kisielewski, Październik 1956 – punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

128. Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

129. Polska 1944/45–1989. Życie codzienne w Polsce 1945–1955. Studia i materiały 5, red. Krystyna Kersten, IH PAN, Warszawa 2001.

130. Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. nauk. Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

131. Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia, red. nauk. Andrzej Ajnenkiel, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

132. Marek Słoń, Die Spitäler Breslaus im Mittelalter, Wyd. Neriton, IH PAN, Gerhard-Möbus-Institut für Schlesienforschung an der Universität Würzburg, Warszawa 2001.

133. Tomasz Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2001.

134. Bibliografia prac profesora Mariana Marka Drozdowskiego za lata 1956–2001, IH PAN, Warszawa 2002.

135. Stanisław Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, IH PAN, Warszawa 2002.

136. Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. Halina Manikowska, Hanna Zaremska, IH PAN, Warszawa 2002.

137. Agnieszka Kastory, Rozbiór Rumunii w 1940 roku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

138. Anna Landau-Czajka, Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne – społeczeństwo – władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych w latach 1785–2000, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

139. Henryk Lulewicz, Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie 1569–1588, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

140. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., red. Andrzej Rachuba, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

141. Migracje. Historia – kultura. Migracje i społeczeństwo 7, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, MWSH-P, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

142. Społeczeństwo – państwo – modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, Warszawa 2002.

143. Henryk Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2002.

144. Aleksander Achmatowicz, Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

145. Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880–1952), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

146. Joanna Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego – 9 września 1920), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

147. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

148. Hiszpania – Polska: spotkania, red. Małgorzata Nalewajko, Elda E. González-Martinez, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

149. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, red. Stefan K. Kuczyński, IH PAN, Warszawa 2003.

150. Dariusz Jarosz, „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956, IH PAN, Akademia Świętokrzyska, Warszawa–Kielce 2003.

151. Dorota Mazek, Ku ozdobie i profitowi. Prawodawstwo miast prywatnych Wielkopolski 1660–1764, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

152. Borys Paszkiewicz, Pod znakiem „Omegi”, oprac. Adam Gałkowski, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

153. Polska – Bułgaria w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w wiekach XVII–XX. Podobieństwa, różnice, uwarunkowania, red. Wiesław Balcerak, IH PAN, MWSH-P, Warszawa–Łowicz 2003.

154. Rozkaz Delegata Sił Zbrojnych na Kraj nr 319 (Żyto), oprac. Hanna Rybicka, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003 (druk 2004).

155. Rozpad imperiów i migracje. Migracje i Społeczeństwo 8, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

156. Ruś Kijowska i Polska w średniowieczu (X–XIII w.), red. Stanisław Bylina, IH PAN, Warszawa 2003.

157. Izabela Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, IH PAN, Warszawa 2003.

158. Tadeusz Wolsza, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina… Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów w latach 1944–1956, IH PAN, Warszawa 2003.

159. Janusz Żarnowski, Włodzimierz Mędrzecki, Szymon Rudnicki,Społeczeństwo polskie w XX wieku, IH PAN, Warszawa 2003.

160. Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

161. Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi, red. Wojciech Brojer, Wyd. IH PAN, Warszawa 2003.

162. Jacek Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

163. Konrad Ajewski, Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Losy, ludzie, znaczenie, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

164. Bibliografia prac Profesor Marii Boguckiej za lata 1949–2003, zestawili Andrzej Karpiński, Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz, red. Jacek Adamczyk, IH PAN, Warszawa 2004.

165. Dwa państwa – trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechosłowacji (1918–1939), red. Jacek Adamczyk, IH PAN, Warszawa 2004.

166. Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, red. Andrzej Koryn, Piotr Łossowski, IH PAN, Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Warszawa–Łowicz 2004.

167. Adam Gałkowski, Polski patriota – obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801–1867), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

168. Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. Andrzej Wierzbicki, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

169. Stanisława Lewandowska, Losy Wilnian. Zapis rzeczywistości okupacyjnej. Ludzie, fakty, wydarzenia 1939–1945, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

170. Joanna Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

171. Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku, oprac. Krzysztof Chłapowski, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

172. Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X–XVII w.), red. Wojciech Iwańczak, Ryszard Gładkiewicz, IH PAN, CBŚiB Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław–Warszawa 2004.

173. Pologne – Roumanie – Intégration Européenne (XVIIIe–XXe siècles). Colloque de la Commission d’Historiens Polonais et Roumains (Poland – Romania – European Integration (18th–20th C.). Conference of Polish-Romanian Historical Commission), red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2004.

174. Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 6. Warsztat badawczy, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2004.

175. Polska – Hiszpania. Migracje. Migracje i społeczeństwo 9, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, MWSH-P, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

176. Dariusz Skorupa, Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

177. Henryk Słabek, Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945–1989, IH PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Warszawa–Kutno 2004.

178. Henryk Wisner, Rzeczpospolita Wazów, cz. II: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

179. Michał J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.

180. Bibliografia prac Profesora Piotra Łossowskiego 1955–2005, oprac. Aleksandra J. Leinwand, IH PAN, Warszawa 2005.

181. Daniel Boćkowski, Na zawsze razem. Białostocczyzna i łomżyńskie w radzieckiej polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

182. Stanisław Bylina, Na skraju lewicy husyckiej, IH PAN, Warszawa 2005.

183. Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, wyd. rozszerz., red. Maciej Koźmiński, IH PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2005.

184. Zbigniew Dalewski, Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem, IH PAN, Warszawa 2005.

185. Tadeusz Epsztein, Piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

186. La femme dans la société médiévale et moderne, red. Małgorzata Wilska i in., Warszawa 2005.

187. Aleksander Hall, Myśl polityczna Charles’a de Gaulle’a, IH PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyzacji w Rzeszowie, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

188. Marek K. Kamiński, Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1943, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

189. Marek K. Kamiński, W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945–1948, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

190. Kobiety w migracjach. Migracje i społeczeństwo 10, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, MWSH-P w Łowiczu, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

191. Grzegorz Kucharczyk, Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacques’a Bainville’a, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

192. Lustracja województwa krakowskiego 1659–1664, cz. 1–3, oprac. Alicja Gradowska-Falniowska, Franciszek Leśniak, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

193. Piotr Łossowski, przy współudziale Broniusa Makauskasa, Kraje bałtyckie w latach przełomu 1934–1944, red. Andrzej Koryn, IH PAN, Fundacja Pogranicze, Warszawa 2005.

194. Włodzimierz Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

195. Oddział dyspozycyjny „B” Warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1942–1944, oprac. Hanna Rybicka, IH PAN, Warszawa 2005.

196. Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), part II:19th and 20th Centuries, ed. by Magdalena Hułas and Jaroslav Pének in cooperation with Roman Baron, IH PAN, Warszawa 2005.

197. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Przewodnik bibliograficzny, t. 1–40, oprac. Daniel Boćkowski, IH PAN, Warszawa 2005.

198. Jacek Tebinka, Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

199. Stanisław Trawkowski, Opuscula medievistica. Studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej, IH PAN, Warszawa 2005.

200. Bogdan Wachowiak, Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i początku XVII wieku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

201. Tadeusz Wolsza, Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii (1945–1953), IH PAN, Warszawa 2005.

202. Maciej Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

203. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Federacja Słowian Południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie, próby realizacji, upadek, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

204. Życie jest wszędzie… Ruchy społeczne w Rosji i w Polsce do II wojny światowej, red. Anna Brus, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2005.

205. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1: Okresy bezkrólewia (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), oprac. Henryk Lulewicz, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

206. Jerzy Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

207. Teresa Chynczewska-Hennel, Nuncjusz i król. Nuncjatura Mario Filonardiego w Polsce 1636–1643, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

208. Ludwik Hass, Świat wolnomularski. Konkrety, t. 2: 1945 – lata dziewięćdziesiąte XX w., IH PAN, Wyd. Neriton, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 2006.

209. Kedyw okręgu Warszawa AK. Dokumenty za rok 1943, oprac. Hanna Rybicka, IH PAN, Warszawa 2006.

210. Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. 2, red. Andrzej Wierzbicki, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

211. Tadeusz Lalik, Studia średniowieczne, oprac. Stanisław Trawkowski, IH PAN, Warszawa 2006.

212. Anna Landau-Czajka, Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

213. Litwa w epoce Wazów, red. Wojciech Kriegseisen, Andrzej Rachuba, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

214. Migracje i kultura. Migracje i społeczeństwo 11, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 2006.

215. Polska 1944/5–1989. Studia i materiały 7, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2006.

216. Stanisław Bylina, Hussitica. Studia, IH PAN, Warszawa 2007.

217. Fontes et historia. Studia z dziejów społeczno-politycznych Polski średniowiecznej, red. Tomasz Jurek, Izabela Skierska, IH PAN, Poznań 2007.

218. Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowowschodniej. Materiały konferencji Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

219. Ryszard Kiersnowski, Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy. 1939–1945, wyd. II, IH PAN, Warszawa 2007.

220. Tadeusz Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

221. Stanisława Lewandowska, Wilno 1944–1945, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

222. Piotr Łossowski, Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

223. Katarzyna Maniewska, Kościół katolicki w Bydgoszczy wobec prób laicyzacji i dezintegracji społeczeństwa w okresie rządów Edwarda Gierka, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

224. Anna Mazurkiewicz, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce w latach 1947 i 1989, Wyd. Neriton, IH PAN, Warszawa 2007.

225. Metamorfozy społeczne 2, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.

226. Migracje i społeczeństwa współczesne. Migracje i Społeczeństwo 12, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 2007.

227. Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń – trzy kontynenty. Migracje i Społeczeństwo 13, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 2007.

228. Oddział dyspozycyjny „A” Warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1943–1944, oprac. Hanna Rybicka, IH PAN, Warszawa 2007.

229. La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles, dans le contexte intenational, red. Jerzy Kłoczowski, Iwona Goral, IH PAN, Instytut Europy Środkowowschodniej w Lublinie, Warszawa–Lublin 2007.

230. Starostowie w Wielkopolsce na Kujawach i Mazowszu 1565–1696 (materiały źródłowe), oprac. i wstęp Krzysztof Chłapowski, IH PAN, Warszawa 2007.

231. Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu (CMV vol. 4), red. Halina Manikowska, Wojciech Brojer, IH PAN, Warszawa 2008.

232. Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, red. Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, red. Henryk Rutkowski, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

233. Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku, red. Jerzy Jedlicki, t. 1: Maciej Janowski, Narodziny inteligencji 1750–1831, t. 2: Jerzy Jedlicki,Błędne koło 1832–1864, t. 3: Magdalena Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

234. Tadeusz Epsztein, Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernie kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 roku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

235. Ryszard Kiersnowski, Historia – pieniądz – herb. Opera selecta, red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski, IH PAN, Warszawa 2008.

236. Klio polska. Studia i materiały, t. 3, red. Andrzej Wierzbicki, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

237. Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

238. Maria Krisań, Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początek XX wieku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

239. Przemysław Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

240. Polska 1944/5–1989. Studia i materiały 8, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2008.

241. Izabela Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, IH PAN, Warszawa 2008.

242. Julia Słupska, Ksawery Branicki (1816–1879). Emigracja: polityka i finanse, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

243. Szkotka w Paryżu. Pamiętnik Grace Elliot, 1789–1794, oprac. Paweł T. Dobrowolski, IH PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2008.

244. Henryk Wisner, Rzeczpospolita Wazów, t. 3: Wielkie Księstwo Litewskie, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2008.

245. Tadeusz Wolsza, „Katyń to na zawsze katy i katowani”. Emigracyjne spory o zbrodnię katyńską 1940–1956, IH PAN, Warszawa 2008.

246. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI-XVII wiek, oprac. Henryk Lulewicz, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

247. Stanisław Bylina, Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XV wieku, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

248. Agnieszka J. Cieślikowa, O człowieku, który się nie zgadzał.Biografia pułkownika Januarego Grzędzińskiego 1891-1975, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

249. Marek K. Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

250. Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX-XX w., t. 4, red. A. Wierzbicki, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

251. Krzysztof Kowalewski, Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w późnośredniowiecznych Czechach, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

252. Adam Kożuchowski, Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

253. Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905), IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

254. Stanisława Lewandowska, Wilno 1921-1944. Czasy i ludzie, red. nauk. Krzysztof Buchowski, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

255. Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księstwo Żmudzkie 1690 r., oprac. Grzegorz Błaszczyk, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

256. Jerzy Michalski, Stanisław August Poniatowski, oprac. Wojciech Kriegseisen, IH PAN, Warszawa 2009.

257. Między konfrontacją a współpracą. Historia – polityka – migracje. Studia ofiarowane Janowi E. Zamojskiemu, red. E. Kowalska-Dąbrowska, M. Nalewajko, IH PAN, Warszawa 2009.

258. Joanna Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

259. Kazimierz Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

260. Religie, Kościoły, Migracje. Migracje i Społeczeństwo. Studia i materiały, t. 14, red. J. Zamojski, M. Nalewajko, IH PAN, Warszawa 2009.

261. Julian Glaubicz Sabiński, Dziennik syberyjski, oprac. Wiktora i René Śliwowscy, przedmowa i przyp. Jan Trynkowski, indeks Wiktoria Śliwowska i Jan Trynkowski, współpraca Anna Brus, Magdalena Micińska, t. 1-3, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

262. Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku. Materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej, red. U. Augustyniak, IH PAN, IH UW, IHPUW, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

263. Wiesław Balcerak, Liga Nadziei. Z dziejów Ligi Narodów, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

264. Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2010.

265. Paweł Brudek, Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer Zeitung”, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

266. Cywilizacja europejska, t. 2, Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. Maciej Koźmiński, IH PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2010.

267. Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

268. Eugenika, modernizacja, biopolityka, red. Magdalena Gawin, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

269. Marcin Kamler, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

270. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551(Biblioteka Jagiellońska rkp. 259), wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, współpraca Ryszard Grzesik, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

271. Stanisław Patek, Raporty i korespondencja z Moskwy (1927-1938), oprac. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

272. Polska 1944/5-1989. Studia i materiały, t. 9, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2010.

273. Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku, red. Urszula Augustyniak, Andrzej B. Zakrzewski, IH PAN, IH UW, IHP UW, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

274. Zbigniew Romek, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

275. Jacek Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956-1961, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

276. Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka. [Tom dedykowany Jerzemu W. Borejszy], red. Grzegorz P. Bąbiak, Joanna Nalewajko-Kulikov, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

277. Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, red. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, Warszawa 2011

278. Wiesław Balcerak, Z dziejów zamierzeń federacyjnych Józefa Piłsudskiego, IH PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 2011

279. Stanisław Bylina, Rewolucja husycka, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

280. Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

281. The Crimean War 1853-1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals, red. Jerzy W. Borejsza, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

282. Tadeusz Kisielewski, Partii portret własny. Polityka i świadomość w PZPR – studium upadku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

283. Klio polska, t. V, red. Andrzej Wierzbicki, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

284. Joanna Matyasik, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

285. Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, IH PAN, Warszawa 2011

286. La Pologne et la Roumanie dans l’Europe de l’entre-deux-guerres et dans les années de guerre 1939-1945, red. Janusz Żarnowski, [teksty w jęz. franc. i ang.], IH PAN, Warszawa 2011

287. Polska 1944/5-1989. Studia i materiały, t. 10, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2011

288. Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. Justyna Górny, red. nauk. Adam Kożuchowski, IH PAN, NIH (Klio w Niemczech, t. 17), Wyd. Neriton, Warszawa 2011

289. Spojrzenie na polski wrzesień 1939 roku, red. Tadeusz Kondracki, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

290. Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętniania w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku. Materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej, red. Urszula Augustyniak, IH PAN, IH UW, IHP UW, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

291. Hanna Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, IH PAN, Warszawa 2011

292. Janusz Żarnowski, Metamorfozy, t. 3: Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2011

293. Bibliografia historii polskiej za rok 2010, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2012

294. Bibliografia prac Profesora Andrzeja Wierzbickiego 1971-2011, oprac. Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, IH PAN, Warszawa 2012

295. Stanisław Bylina, Drogi, granice, most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu, IH PAN, Warszawa 2012

296. Bronisław Geremek, O średniowieczu, oprac. Hanna Zaremska, IH PAN, Warszawa 2012

297. Jerzy Jedlicki, Droga do narodowej klęski, IH PAN, Warszawa 2013 [druk 2012]

298. Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX wieku, t. VI, red. Andrzej Wierzbicki, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

299. Korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z Augustynem Debolim, t. I, oprac. Ewa Zielińska, Adam Danilczyk, IH PAN, Warszawa 2013 [druk 2012]

300. Księga ziemska krakowska, t. II: 1394-1398, wyd. Waldemar Bukowski, Maciej Zdanek, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

301. Aleksander Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

302. Metamorfozy społeczne 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska, IH PAN, Warszawa 2012

303. Migracje i społeczeństwo, t. 15, Migracje i wielkie metropolie, red. Jan E. Zamojski, IH PAN, Warszawa 2012

304. Małgorzata Nalewajko, Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii, IH PAN, Warszawa 2012

305. Mateusz Rodak, Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

306. Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940). Studia i szkice pod redakcją…, red. Marek Kornat, IH PAN, Warszawa 2012

307. Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, współpraca Grzegorz P. Bąbiak, Agnieszka J. Cieślikowa, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

308. Wiktoria Śliwowska, Historyczne peregrynacje. Studia z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, red. Anna Brus, IH PAN, Warszawa 2012

309. Małgorzata Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starego, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2012

310. Bibliografia historii polskiej za rok 2011, oprac. Stefan Gąsiorowski, Paweł Gołdyn, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2013

311. Polska 1944/45-1989, t. 11, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2013

312. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. Adam Wolff, Kazimierz Pacuski, przyg. do druku Marta Piber-Zbieranowska, Anna Salina, red. Tomasz Jurek, IH PAN, Warszawa 2013

313. Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

314. Stanisław Bylina, Podróż husytów do Bazylei, IH PAN, Warszawa 2013

315. Elites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques à travers les siècles. [Materiały z konferencji Komisji Polsko-Rumuńskiej, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 13-16 IX 2011], red. Małgorzata J. Willaume, Marek Kornat, współpraca Jacek Adamczyk, IH PAN, Warszawa 2013

316. Tadeusz Epsztein, Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki, IH PAN, Warszawa 2013

317. Sebastian Fikus, Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec, IH PAN, Warszawa 2013

318. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939), IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

319. Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki, Korespondencja 1947-1990, oprac. Elżbieta Orman, IH PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

320. Lesestunde / Lekcja czytania,red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz Krzywiec, Ruth Leiserowitz, Stephan Lehnstaedt, IH PAN, DHI Warschau, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

321. Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. Wojciech Brojer, IH PAN, Warszawa 2013

322. Rafał Łysoń, Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2013

323. Metamorfozy społeczne 5: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Tadeusz Stegner, IH PAN, Warszawa 2013

324. Metamorfozy społeczne 6: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. Mateusz Rodak, IH PAN, Warszawa 2013

325. Metamorfozy społeczne 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939, red. Anna Landau-Czajka, Katarzyna Sierakowska, IH PAN, Warszawa 2013

326. Metamorfozy społeczne 8: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2014 [druk 2013]

327. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa a nawet i dalej… Fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła z lat 1721, 1737, 1752, oprac. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2013

328. Bibliografia historii polskiej za rok 2012, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2014

329. Polska 1944/45-1989, t. 12, red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2014

330. Zbigniew Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym średniowieczu, IH PAN, Warszawa 2014

331. Drogi odrębne, drogi wspólne. Wokół kwestii specyfiki rozwoju historycznego narodów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, red. Maciej Janowski, IH PAN, Warszawa 2014

332. Andrzej Dziubiński, Ostatnia krucjata, IH PAN, Warszawa 2014

333. Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), IH PAN, Warszawa 2014

334. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, IH PAN, Warszawa 2014

335. Monika Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2014

336. Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż–Praga–Warszawa 1968/1969), IH PAN, Warszawa 2014

337. Marek Kazimierz Kamiński, Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, IH PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2014

338. Metamorfozy społeczne 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Cecylia Leszczyńska, IH PAN, Warszawa 2014

339. Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka, IH PAN, PTH, Wyd. Neriton, Warszawa 2014

340. Henryk Rutkowski, Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. Michał Zbieranowski, Marek Słoń, IH PAN, PTH, TMH, Warszawa 2014

341. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 2014 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. VI/1)

342. W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku. [Księga dedykowana Prof. Zofii Zielińskiej], red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, IH PAN, IH UW, MHP, BN, Wyd. Neriton, Warszawa 2014

343. Wiek nienawiści. [Księga dedykowana Prof. Jerzemu W. Borejszy], red. Edmund Dmitrów, Jerzy Eisler, Mirosław Filipowicz, Mariusz Wołos, Grzegorz P. Bąbiak, IH PAN, IPN. KŚZpNP, Warszawa 2014

344. Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, IH PAN, IH UW, Warszawa 2014

345. Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, IBL PAN, IS RAN, AGAD, Wyd. Neriton, Warszawa 2014 (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały, red. Wiktoria Śliwowska)